شکست خورده اند را شناسايي مي کنيم

23
مديريت ارشد به طور منظم نقاط ضعف و قوت رقبا را مورد بحث قرار مي دهد

24
ما تلاش مي کنيم که استراتژي به کار گرفته شده توسط رقبايمان را شناسايي کنيم

25
نوآوري هايي که براساس نتايج تحقيقات باشند به سرعت پذيرفته مي شوند

26
مديريت، فعالانه به دنبال ايده هاي نوآورانه است

27
نوآوري بلافاصله در مديريت پروژه/برنامه پذيرفته مي شود

28
کارمندان در ابراز ايده هاي نوآورانه ي خود احساس راحتي مي کنند

29
خط مشي ايجاد خدمات جديد، نياز مشتريان و بازارهاي هدف را در نظر مي گيرد

30
تعيين بودجه تبليغات بازاريابي، انعطاف پذير بوده، اجازه هرگونه تغيير هزينه را در صورت نياز مي دهد

31
روابط عمومي بالا، سازمان را قادر مي سازد تا اقدامات و پيام هاي مهم را به مشتريان هدف انتقال دهد.

32
براي تقويت فروش و همراستايي با استراتژيهاي بانک، نسبت به بخش بندي مشتريان خود اقدام کرديم.

33
بررسي محيطي باعث شده بتوانيم کانال هاي توزيع خود را بهتر طراحي کنيم

34
تيم بازاريابي قادر به تدوين و توسعه ي طرح هاي جامع بازاريابي است

35
واحد بازاريابي سازمان، برنامه اي براي به کار بستن طرحهاي بازاريابي خود دارد.

36
واحد فروش براي فروش بهتر به مشتري خوب گوش مي دهد و نيازهاي او را درک مي کند

37
سهم بازار در مقايسه با رقباي اصلي بانک بسيار زياد است

38
سوددهي بالا بيانگر بهبود عملکرد شعب مي باشد

39
ما فرايندي براي نظرسنجي رضايت مشتريان کليدي خود داريم

1 Theodosiou
2 Kohli & Jaworski
3 Narver & Slater
4 Song
5 Efficiency
6 Effectiveness
7 Leading Indicator
8 Lagging Indicator
9 Smirnova
10 Zhou & Zhou
11 Olavarrieta &Friedmann
12 Bharadwaj
13 Olson
14 Han
15 Hartline
16 Marinova
17 Cadwallader
18 Lam
19 Lytle
20 Celuch
21 Menguc & Auh
22 Noble
23 Hurley & Hult
24 Zhou
25 Barney
26 DeSarbo
27 Morgan
28 Vorhies
29 Day

30 Kane
31 Bernadin
32 Carroll
33 Patton
34 Secme
35 Moody
36 Leading Indicator
37 Lagging Indicator
38 Cross& Lynch
39 Rolstands
40 Synergy
41 Kaplan& Norton
42 Data Envelopment Analysis
43 Assaf
44 Hilary & Chuan

45 Ortega& Villaverde
46 Grif?th
47 Jyh-Jengwu
48 Santos-Vijande
49 value proposition
50 Kotler
51 Cass
52 Candi
53 Terawatanavong
54 Wu
55Dawes& Nenycz-Thiel

56 Falch
57 UNESCO
58 Martinez &McNab
59 Neyapti
60 Jiménez-Rubio
61 Menguc & P.Boichuk
62 Ruekert
63 Deshpande
64 Shapiro
65 Nakata & Zhu
66 Ro & Chen
67 Saxe &Weitz
68Lafferty & Huit
69Shapiro
70Kohli & Jaworski
71Narver & Slater
72Ruekert
73 Dawes
74 Mart?n-Consuegra
75 Zheng
76 Jimenez & Cegarra
77 Martins & Terblanche
78 Johnnessen, Olsen & Lumpkin
79 Siguaw
80 Nair& Selover
81 Jermias & Johnny
82 Ramaswamy
83 Weerawardena
84 Kamasak
1.Validity
2.Reliability
87 Marios Theodosiou ,John Kehagias, Evangelia Katsikea
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید