Kehagias, (Katsikea ، ضريب پايايي تک تک مولفه ها را حساب کرده اند. که براي مولفه تلاطم بازار()، شدت رقابت()، تمرکز زدايي()، مشتري مداري()، رقيب محوري ()،گرايش به نواوري()، قابليت هاي بازاريابي()، عملکرد شعبه() با توجه به اين که ضرايب پايايي در اکثر موارد بالاتر از 70/ . است مي توان نتيجه گرفت که پرسشنامه از اعتبار پژوهشي لازم برخوردار است.
علاوه بر اين در تحقيق حاضر، آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه مزبور محاسبه گرديد که به طور کلي برابر86/0 بدست آمده است لذا با توجه به اينکه اين مقدار بالاتر از 70/ . مي باشد بنابراين پرسشنامه پژوهش داراي پايايي مناسب است.جداول مربوط به آلفاي کرونباخ در پيوست آورده شده است.
3-5.روش تجزيه و تحليل داده
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از نمونه از روش هاي آمار توصيفي و نيز از روش هاي آمار استنباطي استفاده شده است. در واقع با استفاده از نرم افزار spss هر متغير در قالب جداول و شاخص هاي آماري توصيف شده است. با توجه به اين که اين تحقيق داراي مدل معادلات ساختاري است لذا جهت ازمون فرضيه هي تحقيق، ابتدا کل مدل آزمون شده و سپس بر اساس تاييد يا رد روابط داخل مدل اقدام به تحليل فرضيه هاي تحقيق مي گردد. سپس جهت تجزيه و تحليل داده ها، آزمون فرضيه ها و در کل براي تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل سازي معادله ساختاري به وسيله نرم افزار LISREL استفاده شده است. در ادامه به بررسي ويژگي هاي مدل معادلات ساختاري مي پردازيم.
براي بررسي روابط علي بين متغيرها به صورت منسجم کوشش هاي زيادي در دهه اخير صورت گرفته است. يکي از روش هاي نويدبخش در اين زمينه، مدل معادلات ساختاري يا تحليل چند متغيري است. مدل يابي معادله ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيره و به بيان دقيق تر بسط مذل خطي کلي است که به محقق امکان مي دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه اي همزمان مورد ازمون قرار دهد. مدل يابي معادله ساختاري يک رويکرد آماري جامع براي آزمون فرضيه هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و مکنون و همچنين براي بررسي علي مسير مانند بين متغيرهاي مکنون است که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل يابي علي و گاه نيز LISREL ناميده شده است. اما اصطلاح غالب در اين روزها، مدل يابي معادله ساختاري يا به گونه خلاصه SEM است. بدون توجه به نام يا مفهوم بي شمار آن، اين واژه به يک سري مدل هاي عمومي اشاره مي کند که شامل تحليل عاملي تاييدي، مدل هاي ساختاري هم زمان کلاسيک، تحليل مسير، رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس و ساير روش هاي آماري است. فرايند مدل معادلات ساختاري شامل يک سري گام هايي است که به محقق توصيه مي شود که حتما به صورت متوالي اين گام ها را انجام ددهد. اين گام ها عبارتند از:

الف) بيان مدل
مدل معادلات ساختاري با بيان مدلي که مي خواهد تخمين زده شود، شروع مي شود. در ماتريس سطح، مدل، روابط ميان متغيرها است. اين مدل ها در زمينه رويکردهاي مختلف تحليلي، اشکال مختلفي به خود مي گيرند. گام ها ي موجود در اين مرحله به شرح زير است:
* ساخت يک مدل ساختاري فرضي
* انتخاب شاخص هاي مشاهده شده براي متغيرهاي مکنون
* ارزيابي حالت همانندي مدل
ب) تخمين مدل
هنگامي که يک مدل بيان شده و حالت همانندي آن مورد ارزيابي قرار گرفت، کار بعدي، به دست آوردن تخمين هاي پارامتري آزاد از روي مجموعه اي از داده هاي مشاهده شده است. اين مرحله شامل يک سري فرايندهاي تکراري است که در هر يک ماتريس کوواريانس ضمني ساخته مي شود و با ماتريس کوواريانس داده هاي مشاهده شده مقايسه مي گردد. مقايسه اين دو ماتريس منجر به توليد يک ماتريس باقيمانده مي شود و اين تکرار ها تا جايي ادامه مي يابد که اين ماتريس باقي مانده به حداقل ممکن بريد.
Data=Model + Residual

گام هاي موجود در اين مرحله به شرح زير است:
* جمع آوري داده ها
* ساخت ماتريس همبستگي يا کوواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده
* ايجاد يک مجموعه اي از ماتريس ها براي ليزرل و اجراي آن

ج) ارزيابي تناسب يا برازش
يک مدل وقتي گفته مي شود که با يک سري داده هاي مشاهده شده تناسب دارد که ماتريس کوواريانس ضمني با ماتريس کوواريانس داده هاي مشاهده شده معادل شده باشد. به اين ترتيب که ماتريس نزديک صفر باشد. هنگامي که يک مدل تخمين زده مي شود برنامه نرم افزاري يک سري آمارهايي از قبيل خطاي استاندارد، T-Value (اعداد معناداري) و غيره را دوباره ارزيابي تناسب مدل با داده ها منتشر مي کند.

د) اصلاح مدل
يکي از مهم ترين جنبه هاي بحث انگيز مدل معادلات ساختاري، اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبيق کردن يک مدل بيان شده و تخمين زده شده است که اين کار از طريق آزاد کردن پارامترهايي که قبلا ثابت بوده اند و يا ثايت کردن پارامترهايي که قبل از آن آزاد بوده اند صورت مي گيرد.
3-6.نتيجه گيري
در اين فصل به معرفي ساختار ها و روش هاي تجزيه و تحليل، روش اجراي تحقيق پرداختيم. در ادامه در فصل چهارم، سعي بر تجزيه و تحليل روش ها و مدل اصلي تحقيق خواهيم داشت تا از نتايجي که بدست مي آيد در راستاي ارائه پيشنهاد ها بکار ببريم.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

4-1.مقدمه
در اين تحقيق براي براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده ابتدا در سطح توصيفي با استفاده از شاخص هاي آماري به توصيف و تلخيص ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد نمونه در تحقيق شامل جنسيت، سن و تحصيلات و سابقه خدمت پرداخته مي شود سپس آمار تحليلي مطرح ميگردد؛ که در آن مدل اندازهگيري تحقيق برازش شده و بعد مدل اصلي تحقيق بررسي ميشود. در نهايت فرضيات تحقيق از طريق معادلا ساختاري آزمون ميشوند. تجزيه و تحليل مذکور به وسيله نرم افزار Lisrel8.2 انجام مي گيرد.
4-2.آمارتوصيفي
براي توصيف متغيرها در اين تحقيق از شاخص هاي آمار توصيفي استفاده خواهد شد. آمار توصيفي شامل تنظيم جداول فراواني ، درصد فراواني و برآورد مشخصههاي مرکزي و پراکندگي همچون( ميانگين ، واريانس ، انحراف معيار و غيره.) و رسم گرافهاي آماري مرتبط مي باشد.
4-2-1.تحليل جمعيت شناختي نمونه
در اين بخش به تجزيه تحليل وضعيت توزيع نمونه آماري حاصل از توزيع پرسشنامه از حيث متغيرهاي جمعيت شناختي، پرداخته مي شود. جنسيت، سن و تحصيلات و سابقه خدمت از جمله متغيرهايي هستند که چگونگي توزيع آنها در بين پاسخگويان به پرسشنامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

4-2-1.توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي
4-2-1-1.جنسيت

باتوجه به جدول زير مشاهده مي شود که 9/80% از پاسخگويان مرد و 1/19% زن هستند.

جدول 4-1) جدول فراواني جنسيت

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
Valid
مرد
178
80.9
80.9
80.9

زن
42
19.1
19.1
100.0

جمع
220
100.0
100.0

نمودار4-1) نمودار ميله اي جنسيت

4-2-1-2. سن
با توجه به جدول زير 18% از پاسخگويان بين 20تا 30 سال، 46% بين 31تا40 سال، 7% بين 41تا50 سال و 27% بالاتر از 51 سال هستند.
جدول 4-2) جدول فراواني سن

فراواني

درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
Valid
20-30
41
18.6
18.6
18.6

31-40
102
46.4
46.4
65.0

41-50
17
7.7
7.7
72.7

51
60
27.3
27.3
100.0

جمع
220
100.0
100.0

نمودار 4-2) نمودار ميله اي سن
4-2-1-3.سطح تحصيلات
باتوجه به جدول زير حدود7/7% ديپلم، 9/25% فوق ديپلم، 2/43% ليسانس، 4/16% فوق ليسانس و 8/6% دکترا هستند.
جدول 4-3) جدول فراواني سطح تحصيلات

فراواني

درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
Valid
ديپلم
17
7.7
7.7
7.7

فوق ديپلم
57
25.9
25.9
33.6

ليسانس
95
43.2
43.2
76.8

فوق ليسانس
36
16.4
16.4
93.2

دکترا
15
6.8
6.8
100.0

جمع
220
100.0
100.0

نمودار 4-3) نمودار ميله اي سطح تحصيلات
4-2-1-4.سابقه خدمت
با توجه به جدول زيرسابقه خدمت پاسخگويان، 7/17% بين 1تا5 سال، 4/21% بين 6تا10سال، 5/5% بين 11تا 20 سال، 5/55% بين 21تا30 سال هستند.
جدول 4-4) جدول فراواني سابقه خدمت

فراواني
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
Valid
1-5

39
17.7
17.7
17.7

6-10
47

21.4
21.4
39.1

11-20

12
5.5
5.5
44.5

21-30

122
55.5
55.5
100.0

Total

220
100.0
100.0

نمودار 4-4) نمودار ميله اي سابقه خدمت
4-2-2.توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق
در اين قسمت متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.
4-2-2-1. تلاطم بازار
مطابق جدول ميانگين امتياز تلاطم بازار معادل 5788/3 و با انحراف معيار5745/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است . همچنين کمترين امتياز مربوط به تلاطم بازار 2، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي145/0 و ضريب کشيدگي 318/0- مي باشد.
جدول 4-5) توصيف متغير تلاطم بازار

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
تلاطم بازار
220
2.00
5.00
3.5788
.57458
.330
.145
-.318
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-5) نمودار هيستوگرام تلاطم بازار
4-2-2-2.تمرکززدايي
مطابق جدول ميانگين امتياز تمرکززدايي معادل 1250/3 و با انحراف معيار7141/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است . همچنين کمترين امتياز مربوط به تمرکززدايي 75/1، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي212/0 و ضريب کشيدگي 504/0- مي باشد.
جدول 4-6) توصيف متغير تمرکززدايي

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار

واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
تمرکز زدايي
220
1.75
5.00
3.1250
.71413
.510
.212
-.504
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-6) نمودار هيستوگرام تمرکززدايي

4-2-2-3.مشتري مداري
مطابق جدول ميانگين امتياز مشتري مداري معادل 7536/3 و با انحراف معيار5988/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به مشتري مداري 60/1، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي806/0- و ضريب کشيدگي 411/1 مي باشد.
جدول4-7) توصيف متغير مشتري مداري

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار

واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
مشتري مداري
220
1.60
5.00

3.7536
.59881
.359
-.806
1.411
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-7) نمودار هيستوگرام مشتري مداري

4-2-2-4.رقيب محوري
مطابق جدول ميانگين امتياز رقيب محوري معادل 7345/3 و با انحراف معيار4924/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به رقيب محوري 80/1، بيشترين امتياز معادل 90/4، ضريب چولگي414/0- و ضريب کشيدگي 629/0 مي باشد.
4-8) توصيف متغيررقيب محوري جدول

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
رقيب محوري
220
1.80
4.90
3.7345
.49249
.243
-.414
.629
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-8) نمودار هيستوگرام رقيب محوري

4-2-2-5.گرايش به نوآوري
مطابق جدول ميانگين امتياز گرايش به نوآوري معادل 7636/3 و با انحراف معيار6292/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به گرايش به نوآوري 75/1، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي742/0- و ضريب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید