ها…………………………………………………..55
3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2.روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….56
3-2-1.نوع تحقيق بر مبناي هدف……………………………………………………………………………………..56
3-2-1-1.تحقيق بنيادي يا پايه اي……………………………………………………………………………………56
3-2-1-2.تحقيق کاربردي………………………………………………………………………………………………57
3-2-2.نوع تحقيق بر مبناي روش……………………………………………………………………………………..57
3-3.جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………..57
3-3-1.نمونه آماري و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………….57
3-4.ابزارها و روش هاي جمع آوري داده………………………………………………………………………….58
3-4-1.روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………59
3-4-1-1.روايي……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2.پايايي……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2-1.روش آلفاي کرونباخ……………………………………………………………………………………61
3-5.روش تجزيه و تحليل داده………………………………………………………………………………………..62
3-6.نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………64
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق……………………………………….65
4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66
4-2.آمارتوصيفي………………………………………………………………………………………………………..66
4-2-1.تحليل جمعيت شناختي نمونه……………………………………………………………………………..66
4-2-1.توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي……………………………………………………………………….67
4-2-1-1.جنسيت…………………………………………………………………………………………………………67
4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68
4-2-1-3.سطح تحصيلات……………………………………………………………………………………………..69
4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70
4-2-2.توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق……………………………………………………………………………71
4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71
4-2-2-2.تمرکززدايي………………………………………………………………………………………………….72
4-2-2-3.مشتري مداري………………………………………………………………………………………………73
4-2-2-4.رقيب محوري………………………………………………………………………………………………74
4-2-2-5.گرايش به نوآوري…………………………………………………………………………………………75
4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76
4-2-2-7.قابليت هاي بازاريابي…………………………………………………………………………………….77
4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78
4-3.آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….79
4-3-1.آزمون مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………79
4-3-2.شاخص هاي برازش مدل…………………………………………………………………………………….82
4-4.بررسي فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….83
فصل پنجم:بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………..87
5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88
5-2.نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..88
5-2-1.نتايج آمار توصيفي……………………………………………………………………………………………88
5-2-2.نتايج آمار استنباطي………………………………………………………………………………………….89
5-3.پيشنهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………….92
5-3-1.پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………..92
5-3-2.پيشنهادات براي تحقيقات آتي………………………………………………………………………….94
5-3-3.محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………….94
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………..105
پرسش نامه تحقيق………………………………………………………………………………………………..106
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 4-1……………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-2……………………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-3……………………………………………………………………………………………………………69
جدول 4-4………………………………………………………………………………………………………….70
جدول 4-5…………………………………………………………………………………………………………71
جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4-7…………………………………………………………………………………………………………73
جدول 4-8………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-9…………………………………………………………………………………………………………75
جدول 4-10……………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-11…………………………………………………………………………………………………….77
جدول 4-12……………………………………………………………………………………………………78
جدول 4-13……………………………………………………………………………………………………82
جدول 4-14……………………………………………………………………………………………………83

عنوان فهرست نمودارها/ اشکال صفحه
شکل 1-1……………………………………………………………………………………………………………….7
شکل 2-1……………………………………………………………………………………………………………..23
شکل 2-2………………………………………………………………………………………………………………24
شکل 2-3……………………………………………………………………………………………………………27
شکل 2-4……………………………………………………………………………………………………………41
شکل 2-5…………………………………………………………………………………………………………….51
نمودار 4-1…………………………………………………………………………………………………………67
نمودار 4-2………………………………………………………………………………………………………….68
نمودا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید