دو سطح مالي و غير مالي براي سه بانک احصا شد، با توجه به نتايج به دست آمده، عملکرد غير مالي نسبت به عملکرد مالي از اهميت بالاتري برخوردار است.نتايج نشان مي دهد که به صرف داشتن عملکرد مالي خوب نمي توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود يابد.

فصل سوم

روش اجراي تحقيق/ مواد و روشها

3-1.مقدمه
تحقيق را مي توان تجزيه و تحليل، ثبت عيني و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانين کلي،اصول، نظريه ها، و همچنين به پيش بيني و يا احتمالا به کنترل نهايي رويدادها منجر مي شود تعريف کرد.دستيابي به هدف تحقيق ميسر نخواهد بود، مگر زماني که جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد.(خاکي،1387)
پاي? هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود. از اصطلاح روش تحقيق معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اينکه، روش تحقيق به عنوان يک فرآيند نظامند، براي يافتن پاسخ يک پرسش يا راه حل يک مسأله به کار برده مي شود، به عبارتي روش تحقيق، مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقيعتهـــا، کشف مجهولات و دستيــابي به راه حل مشکلات است.(خاکي، 1387)
در اين فصل به تفکيک، موارد مذکور در فصل اول و هر يک از روشهاي مورد استفاده در اين تحقيق را تشريح ميکنيم.
3-2.روش تحقيق
3-2-1.نوع تحقيق بر مبناي هدف
طبق تعريف، هر پژوهش فعّاليتي نظام مند است که طي آن، يا دانش گسترش مي يابد يا وضعيتي توصيف و تبيين مي گردد و يا در نهايت براي مسأله يا مشکل خاص راه حل جويي مي شود با توجه به اينکه هر تحقيق با يک مسأله و هدف خاص آغاز مي گردد لذا بر پايه ماهيت مسائل مطرح شده و هدفي که پژوهشگر از تحقيق دنبال مي کند، آن ها را طبقه بندي مي کنيم. اين نوع طبقه بندي بر ميزان کاربرد مستقيم يافته ها و درجه تعميم پذيري آن به شرايط مشابه ديگر تأکيد مي کند.(خاکي،1387)
3-2-1-1.تحقيق بنيادي يا پايه اي
تحقيقات بنيادي به منظور ايجاد و پالايش نظريه ها انجام مي شوند. هدف اين نوع تحقيق، توسعه و گسترش و آزمون نظريه ها، تبيين بين پديده ها و افزودن به مجموعه ي دانش بشري در يک زمينه خاص است.
3-2-1-2.تحقيق کاربردي
تحقيقات کاربردي تحقيقاتي هستند که نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني که در تحقيقات بنيادي تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي به کار مي گيرند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي مي باشد.
3-2-2.نوع تحقيق بر مبناي روش
براي انجام تحقيقات علمي روش هاي متعدّدي وجود دارند که هر يک از آن ها بر حسب ويژگي هاي سؤال تحقيق، اهداف تحقيق، روابط اين تحقيق در طرح آزمون در مسير مختلف نامگذاري مي شوند. که مهم ترين اين روش ها عبارتند از: تحقيق تاريخي، تحقيق توصيفي، مطالعات موردي، تحقيق همبستگي، تحقيق آزمايشي و… اين پژوهش از نظر ماهيت و روش ، توصيفي و از نوع همبستگي- پيمايشي مي باشد.
3-3. جامعه آماري
مجموعه واحدهايي که حداقل در يک صفت مشترک مي باشند، يک جامعه آماري را مشخص مي سازند و معمولا آن را با N نمايش مي دهند. (خاکي، 1389،273) جامعه آماري تحقيق حاضر، شعب بانکهاي دولتي استان مازندران مي باشد که از روساي شعب جهت پاسخگويي استفاده شده است.
3-3-1.نمونه آماري و روش نمونه گيري
از آنجا که انجام هر تحقيق عملي مستلزم هزينه و زمان است، لذا هر محققي بايد با توجه به مقتضيات روش تحقيق، ماهيت داده ها، نوع ابزار گردآوري آنها و ساختار جامعه آماري، نمونه اي را که معرف کيفيات و کميات جامعه باشد، انتخاب نمايد که در اين گزينش بايد نکات زير مد نظر واقع شود:
* نمونه بايستي با توجه به اهداف تحقيق انتخاب شود.
* رعايت انصاف و عدم اعمال ذهنيتها شرط اساسي است.
عواملي در تعيين حجم يا اندازه نمونه موثرند. (خاکي، 1389، 158)
در تحقيق حاضر حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود بدست مي آيد و پرسشنامه ها به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده ميان آنها توزيع مي شود.

در اين رابطه، N اندازه جامعه، Z مقدار احتمال نرمال استاندارد،سطح خطا، s2 واريانس نمونه(s انحراف معيار) و دقت مورد نظر محقق مي باشد.
توزيع پرسشنامه ها، در بين بانک ملي با 149 شعبه، بانک سپه 65 شعبه، بانک مسکن 51 شعبه، بانک کشاورزي 94 شعبه و بانک رفاه کارگران 61 شعبه از بين جامعه پاسخگويان اين تحقيق که شامل 420رئيس شعبه مي باشد، از طريق فرمول فوق، حجم نمونه برابر با 220 نفر تعيين شد.
3-4.ابزارها و روش هاي جمع آوري داده
براي اجراي هر نوع مطالعه تحقيق، داده هايي جمع آوري مي شود و با استفاده از آن متغيرهاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.براي جمع آوري داده ها، ابزارها و روش هاي متعددي وجود دارد که هر يک از اين ابزارها براي جمع آوري نوع معيني از داده ها مناسب است. مي بايد با ابزارهايي، داده هاي لازم را از جامعه(نمونه) آماري جمع آوري نمود و با تحليل و تبديل آنها به اطلاعات، به بررسي متغيرهاي مورد نظر پرداخت.
انتخاب ابزارها بايد بگونه اي باشد که پژوهشگر بتواند از نحو? انتخاب ابزار خود دفاع کند و از اين دستاورد ها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکي،159،1387)
در اين تحقيق براي گردآوري داده ها از مطالعه ميداني (از طريق پرسشنامه) استفاده مي شود.
تحقيق هاي ميداني، بررسي هاي علمي غير آزمايشي هستند که هدفشان، کشف روابط وتعامل بين متغيرهاي گوناگون در ساختارهاي اجتماعي وسازماني واقعي است.به طور کلي هر مطالع? علمي بزرگ يا کوچکي که روابط را به طور نظام يافته دنبال مي کند، فرضيه ها را بيازمايد و غير آزمايشي باشد و در شرايط زندگي واقعي مانند جوامع محلي کارخانه ها، سازمان ها وموسسات اجرا گردد مطالع? ميداني تلقي مي شود.
ابزار اصلي در اين تحقيق پرسشنامه است که براي سنجش مولفه هاي (تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدايي، مشتري مداري، رقيب محوري، گرايش به نواوري، قابليت هاي بازاريابي، عملکرد شعبه) استفاده مي شود.
از پرسشنامه استاندارد که توسط (Marios Theodosiou, John Kehagias, (Evangelia Katsikea در سال 2012 تهيه شده جهت سنجش مولفه هاي فوق استفاده مي شود که تلاطم بازار شامل 3 سوال، شدت رقابت داراي 2 سوال، تمرکز زدايي شامل 4 سوال، مشتري مداري داراي 4 سوال، رقيب محوري شامل 10 سوال، گرايش به نواوري داراي 4 سوال، قابليت هاي بازاريابي شامل 7 سوال و عملکرد شعبه داراي 4 سوال مي باشد
براي تعيين روايي اين پرسشنامه علي رغم استفاده در تحقيقات انجام گرفته از ديدگاه متخصصان و استادان دانشگاهي استفاده مي شود. همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده مي شود.
در ادامه به منظور اندازه گيري و سنجش پاسخ هاي ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان از مقياس پنج گزينه اي ليکرت که از گزينه کاملا موافق تا گزينه کاملا مخالف را شامل مي شود، استفاده مي شود.
مقياس ليکرت شامل مجموعه اي از سوالات است که بار نگرشي يا ارزشي آنها تقريبا برابر تلقي مي شود.پاسخ گو مقياسي را که بين دو حد نهايي مانند،(موافق- مخالف، علاقه – تنفر، پذيرش- رد)است، بر حسب شدت يا ضعف نگرش خود بر مي گزيند. براي تعيين نگرش هر فرد، نمرات هر يک از موقعيت هاي منتخب او در تمام مقياس با هم جمع و سپس معدل گيري مي شود و بدين ترتيب نمره نگارش فرد به دست مي آيد.مقياس را مي توان هم بصورت پنج واحدي و هم هفت واحدي انتخاب کرد که معمولا بصورت پنج واحدي انتخاب مي کنند.در مورد عبارت هاي مثبت محقق ارزش هاي عددي مقياس را طوري تعيين مي کند که بيش ترين يا بالاترين ارزش عددي يا امتياز به موافق ترين افراد تعلق گيرد و در مورد عبارت منفي، محقق امتياز ها يا ارزش هاي عددي را طوري جابجا مي کند که بطور مشابه بيشترين امتياز به مخالف ترين افراد و کمترين امتياز متعلق به موافق ترين آنان شود.(خاکي،212،1387)

کاملا موافق
موافق
بي نظر
مخالف
کاملا مخالف
5
4
3
2
1

اعداد درج شده در زير گزينه ها، شامل نمرات هر گزينه خواهد بود.
3-4-1.روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات
دو ويژگي عمده ابزار گردآوري اطلاعات و اندازه گيري، روايي و پايايي ابزار است.
روايي85، عبارت است از حدود تفاوت بين مشاهدات و خصوصيات واقعي پديده هايي که موضوع اندازه گيري هستند
پايايي86،عبارت است از ميزان ثبات واحد اندازه گيري.
طرح پرسش هاي درست يا عباراتي که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسي براي قابل اعتماد بودن پرسشنامه است.معناي اصطلاحات بايد به روشني تعريف شود، به گونه اي که هر اصطلاح براي تمام پاسخ دهندگان مفهومي واحد داشته باشد. .(سکاران،1386،223)
از آنجا که ابزار گرداوري اطلاعات پژوهش، پرسشنامه است لذا روايي و پايايي آن به تفکيک تشريح مي شود.
3-4-1-1.روايي
مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد.اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد.روايي در اصل به صحت و درستي اندازه گيري محقق بر مي گردد.(خاکي،220،1387) روايي پرسشنامه در اين تحقيق به دليل آن که از پرسشنامه هاي استاندارد و نظريات دانشمندان فوق الذکر بهره گرفته شده است، بالطبع مورد تاييد است و به دليل آن که بارها توسط محققين در سال هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته مي توان نتيجه گرفت که اين پرسشنامه از روايي کافي جهت ارزيابي متغييرها برخوردار است.
3-4-1-2.پايايي
پايايي ابزار سنجش به اين معني است که اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغيير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود.به عبارت ديگرابزار پايا يا معتبر، ابزاري است که از ماهيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشند.(خاکي،222،1387)
روش هاي تعيين پايايي متنوع اند وبه شرح زير دسته بندي مي شوند:روش پايايي مصححان،روش فرم هاي هم ارز، روش هاي همساني دروني”روش دو نيمه کردن، روش کودر-ريچاردسون و روش ضريب آلفاي کرونباخ”.(مومني،1389،208)
براي آزمون پايايي پرسشنامه ذکر شده، از روش آلفاي کرونباخ استفاده مي شود که در ذيل به توضيح بيشتر آن پرداخته مي شود.
3-4-1-2-1.روش آلفاي کرونباخ
اين روش براي محاسبه پايايي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کنند بکار مي رود.در اين گونه ابزار، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلفي را اختيار کند.براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه از پرسش نامه و واريانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زير، مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد. که در آن:

=ضريب پايايي کل آزمون
K = تعداد سولات
= واريانس سوال j ام
= واريانس کل آزمون
اگر ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه بالاتر از 70/ . به دست آيد، مي توان عنوان کرد که پرسشنامه از پايايي قابل قبولي برخوردار است.اما در صورتي که اين ضريب زير 70/ . به دست آيد، بايد براي تمامي ابعاد متغيرهاي تحقيق، ضريب آلفاي کرونباخ را محاسبه نمود وابعادي را که ضريب آنها زير 70/ . به دست آمده است را حذف کرد يا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و همکاران،1383،129)
پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق چون قبلا توسط محققين مورد استفاده قرار گرفته است لذا گزارشاتي در خصوص پايايي آنها نيز وجود دارد.از جمله طراحان اين مقياس يعني Theodosiou),

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید