کشيدگي 462/0 مي باشد.
4-9) توصيف متغير گرايش به نوآوري جدول

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
نوآوري
220
1.75
5.00
3.7636
.62923
.396
-.742
.462
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-9) نمودار هيستوگرام گرايش به نوآوري
4-2-2-6. شدت رقابت
مطابق جدول ميانگين امتياز شدت رقابت معادل 7114/3 و با انحراف معيار7180/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به شدت رقابت 50/1، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي287/0- و ضريب کشيدگي 209/0- مي باشد.
4-10) توصيف متغير شدت رقابت جدول

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
شدت رقابت
220
1.50
5.00
3.7114
.71807
.516
-.287
-.209
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-10) نمودار هيستوگرام شدت رقابت
4-2-2-7. قابليت هاي بازاريابي
مطابق جدول ميانگين امتياز قابليت هاي بازاريابي معادل 8117/3 و با انحراف معيار4818/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به قابليتهاي بازاريابي 29/2، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي169/0- و ضريب کشيدگي 134/0مي باشد.
4-11) توصيف متغير قابليت بازاريابي جدول

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
قابليت بازاريابي
220
2.29
5.00
3.8117
.48187
.232
-.169
.134
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-11) نمودار هيستوگرام قابليت بازاريابي

4-2-2-8.عملکرد شعبه
مطابق جدول ميانگين امتياز عملکرد شعبه معادل 8864/3 و با انحراف معيار6097/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. همچنين کمترين امتياز مربوط به عملکرد شعبه 75/1، بيشترين امتياز معادل 5، ضريب چولگي444/0- و ضريب کشيدگي 446/0مي باشد.
4-12) توصيف متغير عملکرد شعبه جدول

تعداد
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
واريانس
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي
عملکرد شعبه
220
1.75
5.00
3.8864
.60970
.372
-.444
.446
Valid N (listwise)
220

نمودار 4-12) نمودار هيستوگرام عملکرد شعبه

4-3.آزمون فرضيه هاي تحقيق
براي بررسي و تحليل فرضيات تحقيق از روش معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل 2/8 بهره برده شده است. اين روش اين امكان را فراهم ميکند؛ تا صحت فرضيههاي تحقيق را مورد آزمون قرار داده و معنيدار بودن ضرايب بهدست آمده را نشان داد. نتايج حاصل از کاربرد روش هاي استنباطي بر اساس مدل علّي تحقيق در اين قسمت ارايه شده است، به طوري که ابتدا آزمون مدل اوليه تحقيق ارايه، سپس به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته مي شود.

4-3-1.آزمون مدل تحقيق
در اين قسمت مدل علّي تحقيق براي آزمون فرضيات تحقيق بررسي مي شود. مدل علّي تحقيق در نمودار(4-13) آمده است.

نمودار 4-13) نمودار علي تحقيق
بر اساس روش مدليابي معادلات ساختاري، مدل تحقيق توسط نرم افزار ليزرل 2/8 برازش شده و نتيجه آن درنمودار( 4-14) آمده است. در اين مدل صرفا روابط بين متغيرها مورد توجه قرار گرفته و ضرايب مسير براي روابط بدست آمده است.

نمودار4-14) مدل استاندارد تحقيق

نمودار4-15) مدل نهايي تحقيق با آماره تي براي مسيرها
با توجه به نمودار (4-15) آماره t براي متغيرهاي مستقل و وابسته نشان داده شده است. چنانچه t-value محاسبه شده بزرگتر از 96/1 و کوچکتر از 96/1- باشد بيانگر وجود رابطه مي باشد . واگر در بازه ] 96/1 ، 96/1- [ قرار بگيرد نشانگر عدم وجود رابطه مي باشد.
4-3-2.شاخص هاي برازش مدل
با توجه به آزمون مدل تحقيق شاخص هاي برازش مدل استخراج شدند و طبق جدول( 4-13 ) ارايه مي شوند:

جدول4-13) شاخصهاي برازش مدل
شاخص تناسب

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتيجه
80/1
061/0
98/0
95/0
93/0
94/0
95/0

نتايج تخمين در گزارش ليزرل، حاکي از مناسب بودن شاخص هاي برازش است. شاخصهاي برازندگي مدل در جدول ( 4-13 ) ارائه شده است. با توجه به نتايج به دست آمده و مقايسه آن با دامنه قابل قبول مي توان اذعان نمود تمامي شاخص هاي برازندگي مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأييد مي باشد.

4-4.بررسي فرضيه هاي تحقيق
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق بر اساس مدل معادلات ساختاري در جدول (4-14) نشان داده شده است.

جدول 4-14) نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
فرضيـــــه ها
ضريب استاندارد

کميت t
نتايج آزمون
فرضيه 1-1) تلاطم بازار با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
63/0
22/2-
تاييد
فرضيه1-2) تلاطم بازار با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
83/0
84/0-
عدم تاييد
فرضيه1-3) تلاطم بازار با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
65/0
43/2
تاييد
فرضيه2-1) شدت رقابت با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
55/0
45/2
تاييد
فرضيه2-2) شدت رقابت با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
79/0
91/1
عدم تاييد
فرضيه2-3) شدت رقابت با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
34/0
12/2
تاييد
فرضيه 3-1) تمرکززدايي با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
43/0
96/1
عدم تاييد
فرضيه3-2) تمرکززدايي با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
33/0
51/1
عدم تاييد
فرضيه3-3) تمرکززدايي با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
27/0
09/2
تاييد
فرضيه 4) مشتري مداري با قابليت هاي بازاريابي رابطه معني داري دارد.
70/0
54/3
تاييد
فرضيه 5) رقيب محوري با قابليت هاي بازاريابي رابطه معني داري دارد.
87/0
31/4
تاييد
فرضيه 6)گرايش به نوآوري با قابليتهاي بازاريابي رابطه معنيداري دارد.
32/0
41/2
تاييد
فرضيه7) قابليت هاي بازاريابي با عملکرد شعبه رابطه معني داري دارد.
93/0
25/5
تاييد

فرضيه 1-1) تلاطم بازار با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تلاطم بازار با مشتري مداري 63/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 22//2- بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه اول تحقيق تاييد مي شود

فرضيه1-2) تلاطم بازار با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تلاطم بازار با رقيب محوري 83/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب84/0- بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه ] 96/1 ، 96/1- [قرار گرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معنادارنيست. بنابراين فرضيه رد مي شود.
فرضيه1-3) تلاطم بازار با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تلاطم بازار با گرايش به نوآوري 65/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 43/2 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.
فرضيه2-1) شدت رقابت با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه شدت رقابت با مشتري مداري 55/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 45/2 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.
فرضيه2-2) شدت رقابت با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه شدت رقابت با رقيب محوري 79/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 91/1 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار گرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معنادارنيست. بنابراين فرضيه رد مي شود.
فرضيه2-3) شدت رقابت با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه شدت رقابت با گرايش به نوآوري 34/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 12/2 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.

فرضيه 3-1) تمرکززدايي با مشتري مداري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تمرکززدايي با مشتري مداري 43/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 96/1 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار گرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معنادارنيست. بنابراين فرضيه رد ميشود.
فرضيه3-2) تمرکززدايي با رقيب محوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تمرکززدايي با رقيب محوري 33/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 51/1 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار گرفته است، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت عدد بهدست آمده معنادارنيست. بنابراين فرضيه رد مي شود.
فرضيه3-3) تمرکززدايي با گرايش به نوآوري رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه تمرکززدايي با گرايش به نوآوري 27/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 09/2 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است،در نتيجه عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.
فرضيه 4) مشتري مداري با قابليت هاي بازاريابي رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه مشتري مداري با قابليت هاي بازاريابي 70/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 54/3 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است،در نتيجه عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.
فرضيه 5) رقيب محوري با قابليت هاي بازاريابي رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه رقيب محوري با قابليت هاي بازاريابي 87/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 31/4 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است،در نتيجه عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.

فرضيه 6)گرايش به نوآوري با قابليتهاي بازاريابي رابطه معنيداري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه گرايش به نوآوري با قابليت هاي بازاريابي 32/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 41/2 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید