ه است،در نتيجه عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.
فرضيه7) قابليت هاي بازاريابي با عملکرد شعبه رابطه معني داري دارد.
همانطور که در جدول(4-14) مشاهده مي شود، ضريب مسير براي رابطه قابليت هاي بازاريابي با عملکرد شعبه 93/0 بهدست آمده است. با توجه به اينکه آماره t براي اين ضريب 25/5 بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t براي اين مسير در دامنه] 96/1 ، 96/1- [ قرار نگرفته است،در نتيجه عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراين فرضيه تاييد مي شود.

فصل پنجم

بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1.مقدمه
در پايان هر تحقيقي ، محقق پس از جمع آوري داده ها پيرامون سوالات تحقيق و تحليل توصيفي و استنباطي، بايد نتايج کار تحقيق را ارائه کند. در اين فصل به بررسي نتايج به دست آمده بر اساس تحليل استنباطي تحقيق و فرضيات تحقيق که با استفاده از آزمون هاي آماري به دست آمده است، پرداخته مي شود. سپس محدوديتهاي تحقيق مطرح شده و در پايان پيشنهادات لازم در دوبخش تحت عناورين پيشنهادات برمبناي يافته هاي تحقيق و پيشنهادات براي تحقيقات آتي ارائه مي گردد.
5-2.نتيجهگيري
5-2-1.نتايج آمار توصيفي
بر اساس توصيف و تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده مي توان گفت:
ميانگين امتياز تلاطم بازار معادل 5788/3 و با انحراف معيار5745/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به تلاطم بازار 2، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. همچنين طبق نتايج آمار توصيفي در مورد هريک از سازههاي متغير تلاطم بازارکه در پيوست 2 ارائه شده است بيانگر اين است که سازه ترجيحات مشتريان نسبت به محصول/خدمات داراي کمترين امتياز ميانگين و جستجوي خدمات جديد توسط مشتريان داراي بيشترين امتياز ميانگين هستند.
ميانگين امتياز تمرکززدايي معادل 1250/3 و با انحراف معيار7141/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به تمرکززدايي 75/1، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. همچنين طبق نتايج آمار توصيفي استقلال مديران رده متوسط و پايين و همچنين سازه تصميمگيري در سطح شعبه ها داراي کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز مشتري مداري معادل 7536/3 و با انحراف معيار5988/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به مشتري مداري 60/1، بيشترين امتياز معادل 5 ميباشد. طبق نتايج آمار توصيفي اندازهگيري رضايت مشتري داراي کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز رقيب محوري معادل 7345/3 و با انحراف معيار4924/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به رقيب محوري 80/1، بيشترين امتياز معادل 90/4 ميباشد. طبق نتايج آمار توصيفي پاسخ سريع به فعاليت هاي رقبا داراي کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز گرايش به نوآوري معادل 7636/3 و با انحراف معيار6292/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به گرايش به نوآوري 75/1، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. طبق نتايج آمار توصيفي پذيرش نوآوري در مديريت پروژه داراي کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز شدت رقابت معادل 7114/3 و با انحراف معيار7180/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به شدت رقابت 50/1، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. طبق نتايج آمار توصيفي حرکت رقابتي جديد داراي کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز قابليت هاي بازاريابي معادل 8117/3 و با انحراف معيار4818/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد. همچنين کمترين امتياز مربوط به قابليتهاي بازاريابي 29/2، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. طبق نتايج آمار توصيفي انعطاف پذيري بودجه تبليغات کمترين امتياز ميانگين مي باشد.
ميانگين امتياز عملکرد شعبه معادل 8864/3 و با انحراف معيار6097/0 است و ميانگين به دست آمده بيشتراز ميانگين مورد انتظار(3) است. بنابراين متغير مورد سنجش از نظر پاسخ دهندگان در وضعيت مطلوبي قرار دارد.همچنين کمترين امتياز مربوط به عملکرد شعبه 75/1، بيشترين امتياز معادل 5 مي باشد. طبق نتايج آمار توصيفي درک نيازهاي مشتري و سهم زياد بازارداراي کمترين امتياز ميانگين مي باشند.
5-2-2. نتايج آمار استنباطي
بر اساس نتايج حاصل از مدل معادلات ساختاري ، مي توان نتيجه گيري کرد که:
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تلاطم بازار رابطه مثبتي با مشتري مداري دارد . در اين تحقيق متغير تلاطم بازار به طور مستقيم به ميزان 63/0 بر مشتري مداري تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که تقريبا 40% درصد ازتغييرات مشتري مداري به وسيله تلاطم بازار ميتواند توضيح داده شود. تحقيقات تجربي نيز مويد اين نکته مي باشد به گونهاي که در تحقيقي که توسط کاتسيکا و کهاگياس و تئودوسيو87 ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين تلاطم بازار و مشتري مداري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تلاطم بازار با رقيب محوري رابطه معناداري ندارد. اما در تحقيقي که توسط کاتسيکا و همکاران(2012) انجام گرفته بود نتايج نشان داد بين تلاطم بازار و رقيب محوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تلاطم بازار رابطه مثبتي با گرايش به نوآوري دارد . در اين تحقيق متغير تلاطم بازار به طور مستقيم به ميزان 65/0 بر گرايش به نوآوري تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 42% درصد ازتغييرات گرايش به نوآوري به وسيله تلاطم بازار ميتواند توضيح داده شود. تحقيقات تجربي نيز مويد اين نکته مي باشد به گونهاي که در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين تلاطم بازار و گرايش به نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که شدت رقابت رابطه مثبتي با مشتري مداري دارد . در اين تحقيق متغير شدت رقابت به طور مستقيم به ميزان 55/0 بر مشتري مداري تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 30% درصد ازتغييرات مشتري مداري به وسيله شدت رقابت تبيين مي شوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين شدت رقابت و مشتري مداري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که شدت رقابت رابطه مثبتي با رقيب محوري ندارد . اما در تحقيقي که توسط کاتسيکا و همکاران(2012) انجام گرفته بود نتايج نشان داد بين شدت رقابت و رقيب محوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که شدت رقابت رابطه مثبتي با گرايش به نوآوري دارد . در اين تحقيق متغير شدت رقابت به طور مستقيم به ميزان 34/0 بر گرايش به نوآوري تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 11% درصد ازتغييرات گرايش به نوآوري به وسيله شدت رقابت تبيين مي شوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين شدت رقابت و گرايش به نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تمرکززدايي رابطه مثبتي با مشتري مداري ندارد . اما در تحقيقي که توسط کاتسيکا و همکاران(2012) انجام گرفته بود نتايج نشان داد بين تمرکززدايي و مشتري مداري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تمرکززدايي رابطه مثبتي با رقيب محوري ندارد . اما در تحقيقي که توسط کاتسيکا و همکاران(2012) انجام گرفته بود نتايج نشان داد بين تمرکززدايي و رقيب محوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که تمرکززدايي رابطه مثبتي با گرايش به نوآوري دارد . در اين تحقيق متغير شدت رقابت به طور مستقيم به ميزان 27/0 بر گرايش به نوآوري تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 7% درصد ازتغييرات گرايش به نوآوري به وسيله تمرکززدايي تبيين ميشوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين تمرکززدايي و گرايش به نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که مشتري مداري رابطه مثبتي با قابليت هاي بازاريابي دارد . در اين تحقيق متغير مشتري مداري به طور مستقيم به ميزان 70/0 بر قابليت هاي بازاريابي تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 49% درصد ازتغييرات قابليت هاي بازاريابي به وسيله مشتري مداري تبيين ميشوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين مشتري مداري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که رقيب محوري رابطه مثبتي با قابليت هاي بازاريابي دارد . در اين تحقيق متغير رقيب مداري به طور مستقيم به ميزان 87/0 بر قابليت هاي بازاريابي تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 75% درصد ازتغييرات قابليت هاي بازاريابي به وسيله رقيب محوري تبيين ميشوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين رقيب محوري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که گرايش به نوآوري رابطه مثبتي با قابليت هاي بازاريابي دارد . در اين تحقيق متغير گرايش به نوآوري به طور مستقيم به ميزان 32/0 بر قابليت هاي بازاريابي تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 10% درصد ازتغييرات قابليت هاي بازاريابي به وسيله گرايش به نوآوري تبيين ميشوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين گرايش به نوآوري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه با زمينه هاي تحليلي ارايه شده در اين تحقيق ميتوان دريافت که قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبتي با عملکرد شعبه دارد . در اين تحقيق متغير قابليت هاي بازاريابي به طور مستقيم به ميزان 93/0 بر عملکرد شعبه تاثير مثبت و معناداري دارد. و معناي آن اين است که 86% درصد ازتغييرات عملکرد شعبه به وسيله قابليت هاي بازاريابي تبيين ميشوند. در تحقيقي که توسط کاتسيکا وهمکاران ( 2012) انجام گرفت نيز مويد اين نکته است که بين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید