قابليت هاي بازاريابي و عملکرد شعبه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

5-3.پيشنهادات تحقيق
با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها پيشنهادات تحقيق حاضر در دو بخش ارايه مي گردد.
5-3-1. پيشنهادات بر مبناي يافتههاي تحقيق
با توجه به ادبيات موضوع تحقيق، يافتههاي اين تحقيق، پيشنهادات زير مطرح مي گردد:
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که تلاطم بازار و مشتري مداري رابطه مثبت وجود دارد. مولفه ترجيحات مشتري نسبت به خدمات داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است. بانک ها ميتوانند از طرق زير ترجيحات مشتريان را نسبت به خدمات افزايش دهند:
عوامل فناوري: اين امکانات باعث تسهيل فعاليت ها در انتقال و ارائه خدمات مي شوند. در اين زمينه بايد علاوه بر تاسيسات و امکانات نامشهود نيز توجه کنيم.
تسهيلات مالي: اين عوامل تاثيرات مالي بر مشتريان دارند. از جمله آنها مي توان متغيرهايي نظير ميزان سود، سپرده هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ، نرخ پايين بهره وام ها، ميزان هزينه کارمزد، پرداخت تسهيلات بانکي با شرايط مناسب، پرداخت سود به مانده حساب، زمانبندي بازپرداخت وام را نام برد.
عوامل رفتاري و نگرشي: از جمله اين دسته عوامل مي توان توجه به شخصيت مشتري، نحوه بيان و صحبت و برخورد با وي، ادب، تواضع کارکنان و نگرش افراد نسبت به بانک را عنوان کرد. و نيز نگرش افراد نسبت به قدمت، اسم و شهرت بانک و ارائه راهنمايي هاي لازم توسط کارکنان بانک در اين مقوله قرار مي گيرد.
عوامل فيزيکي: اين دسته عوامل، عواملي هستند که در شکل گيري خدمات تاثير غيرمستقيم دارند. نظير؛ شکل ظاهري بانک، نماي داخل بانک، تعداد شعب بانک، ساعات کاربانک، مناسب بودن محل بانک.
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين تلاطم بازار و گرايش به نوآوري رابطه مثبت وجود دارد. مولفه ترجيحات مشتري نسبت به خدمات داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است. بانک ها ميتوانند از طرقي که در بالا بيان شدترجيحات مشتريان را نسبت به خدمات افزايش دهند.
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين شدت رقابت و مشتري مداري رابطه مثبت وجود دارد. حرکت رقابتي جديد داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است. بنابراين بانکها بايد از طريق افزايش رقابت فرصتهايي براي پيشرفت فراهم کنند. بانکها مي توانند با استفاده از تاکتيکهايي چون مبارزه بر سرقيمت، مبارزات تبليغاتي، معرفي خدمات جديد و يا افزايش سطح خدمات مي توانند به رقابت بپردازند. همچنين بانکها مي توانند به ارائه خدمات متمايز بپردازند. تمايز در عرصه رقابت، لايه هاي نفوذناپذيري را درمقابل ابزارهاي رقابتي ايجاد مي کند. اين تمايز است که ترجيح و تعلق خاطر به وجود مي آورد.
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين شدت رقابت و گرايش به نوآوري رابطه مثبت وجود دارد. حرکت رقابتي جديد داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است.
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين تمرکززدايي و گرايش به نوآوري رابطه مثبت وجود دارد. تصميم گيري در سطح شعبه(تصميم گيري غيرمتمرکز) داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است. بنابراين روساي شعبه بايد تصميم گيري غيرمتمرکز را افزايش دهند تا سطح پذيرش افراد افزايش يابد .
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين مشتري مداري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت وجود دارد. مولفه اندازه گيري رضايت مشتريان داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است. رضايت مشتري به عنوان يک عامل اصلي براي تعيين موفقيت سازمان در ارتباط با مشتريان مي‌باشد. بانکها مي توانند از طرق زيادي رضايت مشتريانشان را به طور مکرر اندازه گيري نمايند:
روش هاي اندازه‌گيري رضايت مشتري را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
روش‌هاي عيني: روش‌هايي که از طريق اندازه‌گيري شاخص‌هايي که به طور قوي با رضايت مشتري همبستگي دارند به صورت غيرمستقيم رضايت مشتريان را اندازه‌گيري مي‌کند. که البته صحت و درستي اين مدل‌ها با ترديد همراه است.
روش‌هاي نظري: که در اين روش با ارزيابي نظر مشتريان به‌صورت مستقيم رضايت آن‌ها را اندازه‌گيري مي‌کند. اعتبار اين روش‌ها به مراتب بيشتر از روش‌هاي عيني مي‌باشد.
7. بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين رقيب محوري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت وجود دارد. مولفه پاسخ به فعاليتهاي تهديد کننده رقبا داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است.بنابراين بانکها بايد ازطرق مختلف قدرت رويارويي با فعاليت هاي رقبا را داشته باشندمانند:
حضور پيشتازانه، متمايز و منحصر به فرد در حوزه بانکداري اختصاصي و سرمايه گذاري با توجه به توانمندي هاي موجود رقبا و خلاء بازار از طريق به کارگيري سازوکار ايجاد نهادهاي موثر و متناسب و بانگرش ايجاد موسسه مالي مادر تخصصي.
تلاش براي جذب بخشي از سرمايه هاي خارج از کشور از طريق تبديل تهديد ناشي از بحران هاي اقتصادي جهاني و منطقه اي به فرصت سرمايه گذاري در بانک .
8. بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين گرايش به نوآوري و قابليت هاي بازاريابي رابطه مثبت وجود دارد. مولفه پذيرش نوآوري در برنامه ها داراي کمترين امتياز ميانگين بوده است.بانک ها بايد با خلاقيت و نوآوري و پرهيز از بروکراسي دست و پاگير اداري، مصمم به تحقق عمليات بانکداري بدون ربا و تامين نيازمندي هاي مشتريان باشند.
نوآوري در بانک در ابعاد متفاوتي معرفي مـي شود که مي توان آن را انواع نوآوري ناميد
1 – نوآوري در ساختار 2 – نوآوري در خدمات 3 – نوآوري در نحوه نگرش همکاران.
نوآوري در ساختار: طي انجام فرايند نوآوري وظايف و نقشهاي اعضاي سازمان دچار تغيير مي شود و براساس آن سازمان به ساختاري منعطف دست مي يابد که تحول پذيري و انعطاف لازمه نوآوري است. ماشينهاي خودپرداز، بانکداري اينترنتي و… رفتار و نقش کارکنان بانک را تغيير مي دهد.
نوآوري در خدمات: خلق ايده يا خدمت جديد در بانک مي تواند به صورت فرايندي زمان بر يا به صورت ناگهاني صورت گيرد. اما مهمترين نکته ميزان سازگاري ايده يا خدمت جديد با فناوري موجود و درنظر گرفتن ميزان توسعه خدمت در آينده است به نحوي که عمر خدمت در اثر نياز مشتريان افزايش يابد.
نوآوري در نحوه نگرش: قبل از ارائه ايده يا خدمت جديد بايد نوآوري را از خود آغاز کنيم.
همچنين بانک ها از طريق شناخت مفهوم ايده؛ ارزيابي و معرفي ايده جديد؛ پژوهش و توسعه؛ تجاري سازي ايده مي توانند نوآوري را در برنامه هايشان اعمال کنند.
بررسي مدل علّي تحقيق بيانگرآن است که بين قابليت هاي بازاريابي و عملکرد شعبه رابطه مثبت وجود دارد. مولفه روابط عمومي(ارتباطات) بالا کمترين امتياز ميانگين بوده است.بانکها از طرق مختلفي مي توانند روابط عمومي خود را بالا ببرند تا از آن طريق پيام هاي مهم را به مشتريان انتقال دهند. مانند:
* بانکها بايد مخاطب مدار و مخاطب محور باشند.
* بررسي و شناخت نيازهاي مشتريان.
* شناخت ويژگي ها و خصوصيات مخاطبان .
* پژوهش مستمر جهت روزآمد کردن اطلاعات و تصميمات .
* افزايش مستمر مجراهاي ارتباطي با مخاطبان.
5-3-2.پيشنهادات براي تحقيقات آتي
پيشنهاد ميگردد پژوهش هاي ديگري تحت همين عنوان در حوزه ساير خدمات نيز صورت گيرد.
محققين ميتوانند همين عنوان تحقيق را در ساير استانهاي کشور انجام دهند و نتايج را با هم مقايسه کنند.
5-3-3. محدوديت هاي تحقيق
هر محققي در مسير جمع آوري اطلاعات و کسب نتايج مطلوب با مشکلاتي روبه رو مي شود که لازم است آن ها را شناسايي کرده و درجهت رفع آن ها گام بردارد . انجام اين تحقيق نيز با مشکلات متعددي مواجه بود که عمده آن ها عبارتند از:
عدم سهولت دسترسي به روساي شعبه ها در پاسخ گويي و تمايل تعداد کمي از آنان به پاسخ گويي.
نگراني روساي شعبه از افشاي اسرار بانک با توجه به سوالات پرسشنامه.
در نهايت عدم وجود تحقيق مشابه در كشور بود كه امكان مقايسه نتايج را براي محقق مشکل ساخت.
نتايج به دست آمده از اين تحقيق مربوط به يک دوره زماني است که داده ها در آن جمع آوري شده اند، گذشت زمان ممکن است سبب تغيير نتايج گردد.

فهرست منابع
الف) فارسي
1.احمدي،اکبر(1389) ” اثرات شدت رقابتي مشاهده در صنعت و قابليت هاي مربوط به بازاريابي: درايورهاي ( محرک هاي) عملکرد بهتر نام تجاري” فصلنامه مديريت بازاريابي(کسب و کار) صنعتي.

2.احمدوند، علي محمد و تربتي، امير و پوررضا، ناصر و نادري، مهدي و فيروزشاهي، محسن (1391) “مدل تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تعالي به منظور بهبود عملکرد”، فصلنامه راهبردهاي آموزش، دوره پنج، شماره 1

3.استونر جيمز. اي. اف، ادوارد فري من آر، گيلبرت، دانيل آر. (1386) “مديريت” ترجمه پارساييان و اعرابي، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، جلد اول.

4.اعتباري، محمد و پوراسفندياني، حامد(1384) “زمينه پياده سازي سيستم ارزيابي عملکرد مدون زنجيره تأمين شرکت ايران خودرو” سومين کنفرانس بين المللي مديريت،13-1.
5.آقاداود ، سيد رسول ردائي ، مجيد.(1385) “تمرين رفتار با مشتري”، اصفهان ، غزل
6.باقري، احسان (1391) ” مروري بر 5 نيروي رقابتي در صنعت بانکداري” شبکه اطلاع رساني بانک و بيمه، پايگاه اطلاع رساني صنعت.

7.ثقفي، علي و صفرزاده، محمدحسين (1390) “مدل هاي مديريت و اندازه گيري عملکرد:بررسي اجمالي” دانش و پژوهش حسابداري، سال هفتم، شماره بيست و پنجم.

8.چهارسوقي، سيدکمال و ساجدي نژاد، آرمان و شاهمرادي، محمدعلي (1387)” مقايسه علمي کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غيرانتفاعي”، پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
9.چيراني، ابراهيم و پاکپور رودسري، ايمان (1389) “بازارمحوري و نقش ان در بازاريابي” دوماهنامه توسعه مهندسي بازار، سال چهارم، شماره شانزدهم.
10.خاکي،غلامرضا”روش تحقيق در مديريت”،انتشارات بازتاب،چاپ سوم،تهران،(1387)

11.ديويد فرد آر، (1389) ” مديريت استراتژيک” ترجمه پارساييان، علي و اعرابي، سيد محمد، انتشارات دفتر پژوهشي فرهنگي.

12.رحيمي، غفور (1385) “ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان” ماهنامه تدبير، سال هفدهم، شماره 173

13.رضايي، فرزين و عازم، حامد (1391)” تاثير شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر ارتباط بين اهرم مالي و عملکرد شرکت ها” فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت ، سال پنجم، شماره دوازدهم.

14.رضايي دولت آبادي، حسين و خائف الهي، احمد علي (1384) ” مدلي براي تعيين ميزان تاثير بازارگرايي بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابليتهاي بازاريابي در صنايع شيميايي” فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 10، شماره 1.

15.رضواني، مهران و طغرايي، محمدتقي (1390) “نقش آفريني سرمايه اجتماعي سازماني در گرايش به نواوري سازماني در شرکت هاي دانش بنيان” پژوهش نامه مديريت تحول، سال سوم، شماره 6.
16.رهنورد، فرجه اله (1387)، عوامل مؤثر بر ارتقاي عملکرد سازمان هاي بخش دولتي ايران، پژوهشنامه ي مديريت، سال هشتم، شماره ي 4(پياپي 31)

17.رياضت،فرهاد (1381) “ارزيابي عملکرد بانک ها از طرح تا عمل”نشريه: اقتصاد ” پژوهشنامه اقتصادي ” شماره 5، صص 168-135
18.ساعدي، مهدي و يزداني، حميدرضا(1388) ” ارائه مدل فرايندي براي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر يادگيري سازماني در ايران خودرو: نظريه برخاسته از داده ها” نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 2

19.سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازي، الهه “روشهاي تحقيق در علوم رفتاري” چاپ دوازدهم، 1385.
20.سکاران،اوما” روش هاي تحقيق در مديريت”،ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي،موسسه آموزش عالي و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، چاپ پنجم،تهران،(1386)
21.شريف زاده، فتاح

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید