و کارشناس … اکثريت مردم معمولا جزء قشر اصلي طبقه فرودست هستند اما در قدرت ، ثروت و مديريت اصلي و کلان جامعه دخالتي ندارند ، منابع اصلي قدرت ، ثروت و تصميم گيري در دست اين قشر نيست.
2- قشر فرعي : رهبران اديان ، انديشمندان و روحانيون مردمي مي باشند. روحانيون درباري برعکس روحانيون مردمي در قشر فرعي طبقه فرادست جامعه قرار مي گيرند ، ولي روحانيون مردمي و حتي کساني که جز سرمايه داران جامعه هستند ولي تعلق طبقاتي آنها به اقشار فرودست جامعه مي باشد ، در اين قشر قرار مي گيرند. حضرت خديجه (س) و انگلس در اين قشر قرار مي گيرد که به اين مکانيزم مهاجرت طبقاتي نيز مي گويند. فروغ فرخزاد ، جلال آل احمد و صادق هدايت جز قشر فرعي طبقه فرودست جامعه مي باشند( همان منبع :14).
3- قشر حاشيه اي: اين قشر به دو شکل ديده مي شود: قشر حاشيه اي دروني و قشر حاشيه اي بيروني. قشر حاشيه اي دروني کساني هستند که داخل حوزه نظام شهري و در حاشيه نظام تقسيم کار هستند ، مانند بينوايان و ولگردان. با اين تفاوت که تعلق طبقاتي بينوايان به سمت طبقه پايين بوده ولي تعلق طبقاتي ولگردان به سمت طبقه بالا مي باشد. بينوايان فقط و فقط جرمشان تکدي گري بوده و به دنبال اندک منابعي براي رفع نيازهاي اوليه خود مي باشند ، اما ولگردان چنين نيستند، آنها از هر راهي براي رسيدن به طبقه بالا استفاده مي کنند. معمولا افرادي که در قشر حاشيه اي طبقه فرادست مي باشند که باندهاي قاچاق و جابجايي مواد مخدر دارند ، سريع به دنبال چنين افرادي مي روند و آنها را مي خرند و به خدمت خودشان در مي آورند. اما قشر حاشيه اي بيروني معمولا کساني هستند که در داخل سازمان خدمات شهري قرار نگرفنه اند. نه شهري هستند و نه روستايي و از نظر تقسيم کار بيرون هستند . ثروتشان عجيب است ، برخي در اوج فقر و برخي در اوج ثروتمندي به سر مي برند.
4- قشر بيروني : شامل عياران مي شود که آنها دزدي مي کنند اما نه براي منافع شخصي خود. بلکه آنها در جهت کمک به فقرا دست به چنين کارهايي مي زنند.
مدل نظري
اين پژوهش در پي آن است که ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران و عوامل موثر بر آن را در دوره پهلوي اول بر اساس نظريه قشربندي اجتماعي دکتر تنهايي مورد بررسي قرار دهد ، لذا مدل نظري پژوهش بدين گونه مي باشد:

فرضيات پژوهش
فرضيات اين پژوهش به لحاظ پايگاهي داراي پايگاه اثباتي مي باشند. اين پژوهش سه فرضيه را به آزمون خواهد گذاشت و به بررسي آنها خواهد پرداخت.
فرضيات اين پژوهش عبارتند از :
– سنت هاي اجتماعي در ساختار قشربندي بلوچستان ايران نقش داشته است.
– ساختار سياسي (حکومت هاي محلي و مرکزي) در ساختار قشربندي بلوچستان ايران نقش داشته است.
– دين در ساختار قشربندي بلوچستان ايران نقش داشته است.
گستره مطالعاتي
اين پژوهش بر آن است که ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران و عوامل موثر بر آن را در دوره پهلوي اول بر اساس نظريه قشربندي اجتماعي دکتر تنهايي مورد بررسي قرار دهد. از آنجاييکه اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچستان ايران به دليل ورود عنصرهاي جديد تا حدي تغيير کرده و يا در حال تغيير مي باشد ، لذا بررسي ساختار قشربندي اين منطقه در دوره پهلوي اول که جامعه دستخوش تغيير نشده ، مناسبتر به نظر رسيده است. در اين راستا از اطلاعات انديشمندان و نويسندگاني که در آن دوره دست به تاليف زده اند و يا از طريق مصاحبه با سران قبايل و طوايف و همچنين مردمان عادي بازمانده از آن دوره در پي به دست آوردن اطلاعاتي در اين خصوص هستيم . همچنين از آثار نويسندگان متاخر نيز بهره گرفته خواهد شد.
شاخص هاي عمده اي که در تئوري دکتر تنهايي وجود دارند و ما در پي بررسي آنها در جامعه آماري خود مي باشيم ، قدرت ، ثروت و مديريت مي باشند و همچنين در اين پژوهش نقش دين ، سياست(حکومت هاي محلي و مرکزي) و سنت هاي اجتماعي در ساختار قشربندي مد نظر مي باشد.

فصل سوم : رويکرد پژوهش
– رسش پژوهش
– طرح پژوهش
– فن تحقيق
– طرح تحليلي

در فصل اول اين پژوهش با ذکر تاريخچه مطالعاتي و بيان مساله جهات مختلف پژوهش عنوان گرديدند. همچنين اهداف و اهميت اين موضوع نيز ذکر شد و در آخر اصطلاحاتي که در اين پژوهش عنوان مي شوند که امکان دارد خواننده با معناي آنها آشنا نباشد ، توضيح داده شدند. در فصل دوم پژوهش ابتدا ادبيات نظري ذکر گرديد که در اين قسمت ، ديدگاه هاي انديشمندان مختلف در دوره هاي متفاوت در خصوص قشربندي اجتماعي ذکر گرديد. پس از آن چارچوب نظري اين پژوهش که نظريه حسين ابوالحسن تنهايي مي باشد ، ذکر شد و پس از آن يک رابطه هندسي ميان مفاهيم کليدي در موضوع با توجه به چارچوب نظري ترسيم شد که مدل نظري پژوهش مي باشد. پس از ذکر فرضيات پژوهش و بيان گستره مطالعاتي ، بر چمد عنوان کتاب که با موضوع پژوهش در ارتباط بود ، مروري مختصر شده است.اما در اين فصل که فصل سوم پژوهش است ابتدا رسش پژوهش را ذکر نموده و پس از آن طرح پژوهش و فن تحقيق را برآن اضافه نموده و در آخر با بيان طرح تحليلي اين فصل را به پايان خواهيم برد.
رسش پژوهش37
از آنجاييکه اين پژوهش قصد آن را دارد که موضوع بررسي ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران و زمينه هاي اجتماعي تاثيرگذار برآن در دوره پهلوي اول را بررسي کند ، در نتيجه اين پژوهش مربوط به گذشته مي باشد ، دکتر حسين ابوالحسن تنهايي در کتاب شيوه پايان نامه نويسي چنين رسشي را رسش تاريخي يا گذشته اي38 مي نامند(تنهايي ، 48:1391). پس رسش اين پژوهش رسش تاريخي مي باشد .
طرح پژوهش 39
از آنجاييکه اين پژوهش به بررسي ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران و زمينه هاي اجتماعي تاثيرگذار برآن در دوره پهلوي اول مي پردازد ، لازم است که ابتدا شناختي از شرايط سياسي و اجتماعي اين منطقه داشته باشيم. لذا بايد موضوع را با نگرشي توصيفي – تحليلي دنبال کرد. از آنجاييکه اين پژوهش در خصوص بلوچستان دوره پهلوي اول بحث خواهد کرد ، طرح اين پژوهش از لحاظ بعد زماني ، مطالعه مقطعي خواهد بود. اما با توجه به موضوع و نوع مطالعه طرح اين پژوهش مطالعه بيروني40 مي باشد.
فن تحقيق 41
معمولا رسش هر پژوهش مشخص کننده فن تحقيق مي باشد. رسش اين پژوهش ، رسش تاريخي مي باشد
ح.ا. تنهايي در کتاب شيوه پايان نامه نويسي براي اين نوع رسش(رسش تاريخي) از سه فن کتابخانه اي ، اسنادي و عرصه اي ياد مي کند(همان منبع :60-59). با توجه به موضوع پژوهش که بررسي ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران و زمينه هاي اجتماعي تاثيرگذار برآن در دوره پهلوي اول مي باشد ، فن اين پژوهش فن کتابخانه اي مي باشد. همچنين در اين پژوهش با محققان و نويسندگان بلوچ و سران طوايف و قبايل که در دوره پهلوي اول زندگي مي کردند و وقايع تاريخي آن دوره را به خوبي ياد دارند نيز مصاحبه هايي انجام شده است. در فن کتابخانه اي عمدتا منابع به دو بخش منابع اوليه و منابع ثانويه تقسيم مي شوند.
منابع دسته اول را بايد به دو گونه تقسيم کنيم: منابع در خصوص دوره پهلوي اول و منابع در خصوص بلوچستان در دوره پهلوي اول.
در خصوص تاريخ دوره پهلوي اول مي توان به کتب ذيل اشاره کرد:
– “روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه”: مجموعه خاطرات محمد حسن بن علي اعتماد السلطنه از نزديکان دربار مي باشد که اکثر وقت ها در خدمت دربار بوده است.
– “خاطرات و خطرات” : خاطرات مهدي قلي خان مخبر السلطنه هدايت است که وي به مقام وزير الوزرائي هم رسيد.
– “از سوادکوه تا ژوهانسبورگ”: سندي است که بخشي از آن از خاطرات نجفقلي پسيان مي باشد.
– “ظهور و سقوط پهلوي” : جلد اول اين اثر خاطرات ارتشبد حسين فردوست دوست و همکلاسي محمد رضاشاه پهلوي مي باشد. جلد دوم اين اثر را عبدالله شهبازي نگاشته که به عنوان منابع ثانويه محسوب مي شود.
اما در خصوص تاريخ بلوچستان دوره پهلوي اول به منابع اوليه ذيل مي توان اشاره کرد:
– “تاريخ بلوچستان” : اثر محمد عبدالله روانبد است که به چاپ نرسيد ، ولي از اثر مهمي در زمينه تاريخ و اوضاع سياسي اجتماعي بلوچستان مي باشد.
– “بلوچ و بلوچستان” : اثر عبدالصمد سربازي مي باشد که اطلاعات مفيدي در اختيار خواننده قرار مي دهد.
– “عمليات قشون در بلوچستان”: اثر تيمسار امان الله جهانباني مي باشد. جهانباني فرماندهي ورود نيروهاي اولين دولت مدرن را به بلوچستان بر عهده داشت.
– “سرگذشت بلوچستان و مرزهاي آن” : اثر امان الله جهانباني مي باشد که به شرح حوادث مهم آن دوره پرداخته است.
– “مهاجمان سرحد” : اثر ريجينالد داير مي باشد که دکتر حميد عنايت ترجمه اين اثر را بر عهده داشته است. اين شخص فرمانده حمله نيروهاي انگليس به بلوچستان بود که با مدافع بلوچ ها روبرو مي شود و جريان نبرد خود را با بلوچ ها در اين کتاب مي نويسد.
– “مسافرت هند و بلوچستان” : نويسنده اين اثر هنري پاتينجر بوده که دکتر شاپور گودرزي کار ترجمه آن را بر عهده داشته است.
اما منابع ثانويه اين پژوهش آثار ذيل مي باشند:
– “سيماي تاريخي بلوچستان”: اثر عبدالغني دامني مي باشد که ضمن بيان تاريخ اين سرزمين ، اشاراتي نيز به بحث و مسائل اجتماعي داشته است.
– “مناسبات سرداران ، علما و تحصيل کردگان بلوچ با دولت مدرن”: اثر قاسم سياسر است که تحليلي به نسبت جامع از مناسبات مردم بلوچستان با دولت مدرن داشته است.
– “شرح منظومه مکران مولوي روانبد” : اثر دکتر عبدالغفور جهان ديده مي باشد که به معني و شرح منظومه پرداخته که اطلاعاتي نيز در خصوص مسائل اجتماعي روز آن دوره به ما مي دهد.
– ” بلوچستان و تمدن ديرينه آن” : اثر ايرج افشار سيستاني است. افشار سيستاني از جمله محققاني است که در خصوص تاريخ و فرهنگ بلوچستان پژوهش هاي زيادي را انجام داده است.
آثار فوق از جمله مهم ترين مي باشند ، در حالي که منابع ديگري نيز هست که در اين قسمت معرفي نشده اند.
طرح تحليلي 42
از آنجاييکه اين پژوهش قصد آن را دارد که ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان و عوامل موثر بر آن را در دوره پهلوي اول مورد بررسي قرار دهد ، وجود معياري تئوريک و نظري براي پژوهش مذکور لازم مي باشد. بنابراين از تحليل نظري 43 در اين پژوهش بهره گرفته خواهد شد. وجود يک نظريه براي اين پژوهش لازم به نظر مي رسد. نظريه اي در خصوص موضوع پژوهش باشد و بتوان به وسيله آن موضوع مورد نظر را مورد بررسي و واکاوي قرار داد. لذا اين پژوهش از نظريه قشربندي اجتماعي ح.ا. تنهايي بهره خواهد گرفت . مفاهيم حساسي که از اين نظريه استخراج شده ، ثروت ، قدرت و مديريت مي باشد که به تعريف اين اصطلاحات خواهيم پرداخت.
تعريف مفهومي ثروت :
ثروت شامل مالکيت عوامل توليد و همچنين کنترل آنها مي باشد.
تعريف عملياتي ثروت :
– خريد و فروش برده
– داشتن زندگي مرفه
– داشتن خدمتکار و غلام
– خريد و فروش کالا
– داشتن گله هاي شتر و گوسفند
– داشتن نخلستان ها و باغات
– دادن ماليات و ده يک به حاکمان محلي
– فرستادن پيشکش ها
– در دست داشتن امکانات حمل و نقل
تعريف مفهومي قدرت:
تاثير و نفوذ شخص يا گروهي بر ديگران به شيوه هاي مختلف را قدرت مي گويند.
تعريف عملياتي قدرت:
– قانون گذاري
– عزل و نصب حاکمان
– رياست اقوام
– اعلام جنگ و صلح
– صدور و اجراي راي براي مجرمان و محکومان
– حق سلب امتياز از ديگران
– تعيين ميزان ماليات
– تعيين ماموران براي اخذ ماليات
– تعيين حقوق کدخداها
تعريف مفهومي مديريت:
توان برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين توان اجرايي و تصميم گيري را مديريت گويند.
تعريف عملياتي مديريت:
– تاسيس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید