شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

موضوع پایان نامه:

موضوع ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اینجانب محمد حسین خسروانی دانشجوی ارشد صنایع –صنایع ،پس از مطالعه و مطالعه با راهنمایی استاد راهنمای خود ،جناب آقای دکتر حسن جوانشیر موضوع ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد را جهت پایان نامه برگزیدم زیرا توسعه پایدار علمی می باشد که به تلفيق اهداف اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثرسازي رفاه بشر فعلي بدون آسيب به توانايي نسلهاي آتي براي برآوردن نيازهايشان مي پردازد و از لحاظ اقتصادی،سیاسی، فرهنگی، آموزش و … مورد توجه قرار گرفته می باشد و فولاد هم، یکی از مهم ترین صنعت ها در جهان بوده و بیشترین قابلیت بازیابی را داشته و خواص فیزیکی و شیمیایی متنوع و گاه منحصر به فرد، آن را به شاخص ترین ماده ی مهندسی تغییر داده می باشد لذا در ایین پژوهش یازده شاخص در زمینه جنبه زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی و سه شاخص با در نظر داشتن شرایط کنونی کشور(کم آبی،قیمت سوخت،قیمت ارز) با در نظر داشتن روش های FHDM مطالعه گردید و هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص ها و هدف فرعی شناسایی شاخص های ارزیابی،رتبه بندی آنها و ارزیابی عملکرد آنها در صنعت فولاد بود که از آنجایی که در پژوهش حاضر جامعه آماری مشخص و از لحاظ تعداد متناهی و کم می باشد از روش سرشماری بهره گیری گردید و به60 نفر از خبرگان در این صنعت پرسشنامه هایی داده گردید و تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آماره های توصیفی صورت گرفت و با بهره گیری از آزمون T (آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه) و سپس با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی شاخص ها پرداخته گردید که تحلیل آزمون T نشان داد که وضعیت عوامل موثر بر شاخصهای ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد با در نظر داشتن میانگین جامعه آورده شده در جامعه آماری در حد نسبتاً بالایی می باشد و مقدار آماره T نیز بزرگتر از 96/1 می باشد و در ناحیه بحرانی آزمون قرار دارد و به اظهار دیگر اختلاف میانگین از عدد 3 معنی دار می باشد. لذا تمامی شاخصهای ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد موثر می باشد و با در نظر داشتن روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(PAHD)به ترتیب شاخص های هزینه سرمایه گذاری برای فرایندها و محصولات،سود ناخالص عملیات،شدت مصرف انرژی ، شدت انتشار گازهای گلخانه ای، بهره وری مواد اولیه رتبه های 1 تا 5 و بقیه رتبه 6 را کسب کردند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در سالهای پس از جنگ دوم و در فضای ناشی از ظهور نظامهای کمونیستی درجهان و اوج گیری مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظریه پردازان آمریکایی، رهیافت «نوسازی» را مطرح کردند که عبارت بود از فرایندی یگانه، مترقی، یک سویه، مرحله بندی شده برگشت ناپذیر که به سوی الگوی مطلوب(جامعه آمریکا) درحرکت می باشد. مکتب «وابستگی» از دل نقد مکتب «نوسازی» کلاسیک و نو و به عنوان صدایی از «پیرامون» متولد گردید. پیش روی نوسازی که علت های عقب ماندگی را «درونی» معرفی می نمود، مکتب وابستگی این علت های را «بیرونی» دانست. این رهیافت نیز درپی تجارب ناموفق و اثبات ناکارآمدیها در پاسخ به نقدهای متنوع به تجدید نظرهای وسیعی تن داد و به این ترتیب مکتب «وابستگی نو» به وجود آمد.

رهیافت «مارکسیسم کلاسیک» با مدنظر قـــراردادن فـرضیه «تکامل» حتی بعضی از جنبه های استعمار را مثبت تلقی می نمود. «نومارکسیست ها» با نقد بخشی از میراث مارکسیسم، کوشش کردند که باتوجه به واقعیتها قرائتی روزآمد از این اندیشه عرضه کنند.

پس، مکتب نوسازی، وابستگی و مارکسیسم عمده ترین رهیافتهای توسعه درجهان سوم بوده اند. در این مکتبها اغلب با نگاهی اقتصادی به فرایند توسعه، فرهنگ و سیاست عملاً مــــورد غفلت قرارگرفته بود. این نظریه پردازیها طوری صورت گرفته بود که فراموش شده بزرگ آن بشر بود، حال آنکه توسعه به نام او آغاز شده بود.

درحال حاضر، مفروضات کهن در برابر تجارب کشورها و نیز ظهور تحولات فکری و اجتماعی جدید رنگ باخته اند. «توسعه پایدار» درجهان متحول کنونی، با نگاهی به قرن بیست و یکم تولد یافته و در این مناظره اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، امنیت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غیره در کنار هم موردتوجه قرار گرفته اند. «توسعه پایدار» بشر محور می باشد و باتوجه به گستردگی مباحث و قابلیتهای بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین چالشهای قرن بیست و یکم تبدیل شده می باشد.

توسعه پایدار گستره نوینی می باشد که در واپسین سالهای قرن بیست و یکم فراراه بشر گشوده گردید و از آن رو که بشر را محور و بقای عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودی فراگیر گردید و بر دلها نشست.

در گذشته، انسانها، شاید به غریزه، دریافته بودند که رمز بقای آنها درگرو هماهنگی با طبیعت می باشد و آموخته بودند که زوال طبیعت زوال آنهاست. لیکن در یکی دو قرن اخیر، با اوج گیری توانائیهای ابزاری بشر، تعـادل زیست محیطی قرون گذشته به زیان طبیعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبیعت در این دوران ابعاد گسترده و غیرقابل جبرانی پیدا نمود و در ربع آخر قرن بیستم به یک معنا از مرز فاجعه نیز گذشت. جهان سوم که بنا بر این بود درنتیجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادی نائل گردد، آشفته تـــر از پیش، گرفتار در فقر، نابرابری، بی عدالتی و عقب ماندگی گردید و اوضاع به مراتب شکننده تر و نابسامان تر از گذشته گردید.

توسعه پایدار عرصه نوینی می باشد که همزمان هم سیاست و فرهنگ را موردتوجه قرار می دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاکید می ورزد. هم از محیط زیست و همزیستی با طبیعت طرفداری می کند و هم از حقوق برابر انسانها، هم به مسائل داخلی کشورها می پردازد و هم به مسائل بین المللی. واقعیت این می باشد که پایداری درعصر جدید تبدیل به معیار شده می باشد. زبان جدیدی در گستره این مناظره درحال تولد می باشد که ظرفیتها، توانمندیها و راهکارهای متفاوتی را عرضه می کند. زبانی که از ضروری ترین نیازهای بشر منشأ گرفته می باشد. همین مساله موجب گردید این پژوهش به مطالعه این موضوع بپردازد. در این فصل به طرح پژوهش که شامل اهمیت و اظهار موضوع پژوهش و همچنین ضرورت پژوهش و سوال پژوهش و در نهایت قلمرو پژوهش و در نهایت تعاریف عملیاتی و نظری پرداخته خواهد گردید.

2-1- اظهار مسأله

فولاد یکی از مهم ترین صنایع در جهان بوده، بیشترین قابلیت بازیابی را داشته و خواص فیزیکی و شیمیایی متنوع و گاه منحصر به فرد، آن را به شاخص ترین ماده ی مهندسی تغییر داده می باشد. فولاد تا زمانی که آسیبی به محیط زیست وارد نکند، تأثیر بسیار تاثیر گذاری در توسعه­ی پایدار جهان، از راه افزایش کیفیت سطح زندگی مردم دارد و با در نظر داشتن اینکه صنایع تولید آهن و فولاد منبع ایجاد و انتشار آلاینده های جامد، مایع و گازی به محیط زیست اند، لذا در این پژوهش به ارزیابی شاخص های توسعه پایدار صنعت فولاد پرداخته می­گردد که این شاخصها در سه بعد اصلی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی می­باشند از آنجا که شاخص­های گوناگونی جهت توسعه ی پایدار وجود دارند به طوری که جولازاده در کتاب «مرجع فولاد 1390 » به مطالعه حدود 776 شاخص پایداری صنعت فولاد پرداخته می باشد، لذا در این پژوهش یازده مورد از شاخص­هایی که موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی به عنوان شاخص­های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی نمود که شامل موارد زیر می باشد مطالعه می­گردد.

شاخص اقتصادی در چهار بعد به صورت زیر معرفی گردد :

 • هزینه سرمایه گذاری برای فرایندها و محصولات نو(درصد درآمد در سال)
 • سود ناخالص عملیات(درصد در آمد در سال)
 • بازدهی سرمایه در گردش(درصد سرمایه در گردش در سال)
 • ارزش افزوده (درصد درآمد در سال)

شاخص زیست محیطی در پنج بعد به صورت زیر معرفی گردید :

 • شدت مصرف انرژی(گیگا ژول به ازای تن فولاد خام)
 • شدت انتشار گازهای گلخانه ای(گازکربنیک به ازای تن فولاد خام)
 • بهره وری مواد اولیه(درصد در سال)
 • بازگشت فولاد (درصد فولاد)
 • سیستمهای مدیریت زیست(باز گردانده شده در سال)

شاخص اجتماعی در دوبعد به صورت زیر معرفی گردید :

 • آموزش نیروی انسانی (روز آموزش به ازاء کارگر در سال)
 • مدت زمانهای هدر رفته(به ازاء یک میلیون ساعت کاری)

اما با در نظر داشتن تعریف توسعه­ی پایدار (توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثرسازي رفاه بشر فعلي بدون آسيب به توانايي نسلهاي آتي براي برآوردن نيازهايشان مي­باشد) و با در نظر داشتن شرایط کشور در این پژوهش برای ارزیابی دقیق تر، علاوه بر اصول یازده گانه توسعه ی پایدار، سه گزینه اساسی دیگر که در سالهای اخیر صنایع کشور ما را تحت تاثیر فراوان قرارداده می باشد مطالعه می­گردد که شامل:

1) قیمت سوخت مصرفی به ازای تن فولاد خام ( زیرا 15‌درصد از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی می باشد، و با در نظر داشتن حذف یارانه های حامل های انرژی در سال های اخیر و از آنجا که قیمت نفت بر قیمت فولاد بطور مستقیم تاثیرگذار می­باشد لذا جهت ادامه رقابت در بازار، مطالعه این مورد ضروری می باشد.)

2)میزان آب مصرف شده بر حسب متر مکعب برای هر تن فولاد خام (از آنجا که از مهمترین شاخص های ایران مرکزی و استان اصفهان در حال حاضر همین موضوع آب می باشد و متاسفانه حدود 52 درصد از طرح های فولادی در مناطقی جانمایی شده که با کمبود آب روبرو می باشد انتظار می­رفت هر برنامه ریزی در این ناحیه مطابق با خصوصیات سرزمین بوده و نیاز آبی به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها مورد توجه باشد. لذا با در نظر داشتن کمبود آب و خشکسالی های منطقه­ای بایستی مشخص گردد که مقدار واقعی آب مورد نیاز هر کارخانه چقدر و منبع تامین آب این کارخانه ها کجاست؟ و بایستی در نظر داشت که متوسط بارندگي در کشور ما حدود 250 ميلي متر می باشد؛ در حالي که اين رقم در دنيا به بيش از 800 ميلي متر مي‌رسد. )

3)­افزایش قیمت ارز به ازای درصد درآمد درسال(در سال های اخیر بانک مرکزی با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی کوشش در کنترل نرخ ارز داشت، اما با راه اندازی این اتاق نه تنها موفق به کنترل نرخ ها نشد، بلکه نرخ سومی در اقتصاد پدید آمد و نرخ ارز آزاد طریقه افزایشی خود را ادامه داد.

می­توان گفت در صورتی که توان صادراتی بالا و سرمایه گذاری و ساخت بالا (اتکاء زیاد تأمین و تجهیز قطعات برای سرمایه گذاری) را داشتیم تضعیف نرخ ریال به نفع مردم و تولید کشور بود. در ضمن از آنجا که کشوری در حال توسعه هستیم و بایستی توان سرمایه گذاری خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه توسعه پنجم برسيم، افزايش نرخ ارز براي توليد و سرمايه گذاري داخلي مشکل ساز و تنها براي صادرات مواد خام کشور مفید می باشد که آن هم تاثیر کوتاه مدت دارد. لذا این افزایش قیمت ها با در نظر داشتن میزان صادرات و واردات هر کارخانه، نوع سوخت مصرفی،تجهیزات و … تاثیر فراوانی را در قیمت تمام شده محصولات، رقابت، توسعه و درآمد کارخانجات گذاشته می باشد).

پس با در نظر داشتن موارد اظهار شده در این پژوهش سه شاخص جدید در کنار شاخص های قبلی تعریف خواهد گردید و از آنجا که مطالعه عملکرد این اصول نیاز به روشی دارد که پیوستگی و اثر متقابل معیارها را به صورت موثر بر یکدیگر در نظر بگیرد از روش FHDM برای این مقصود بهره گیری خواهد گردید. زیرا روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM)، علاوه بر ویژگی­های سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیر های عددی بهره گیری می­کند و در روش FHDM یک مقیاس فازی تعریف و هر عدد فازی به یک عدد حقیقی[1] نسبت داده می­گردد. به این ترتیب می­توان برای مقایسه ی معیارها از اعداد حقیقی بهره گیری نمود.

3-1- ضرورت انجام پژوهش

شرکت های فولادسازی، چالش های بسیاری در راستای پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره دارند. شرکت های تولید آهن و فولاد با پذیرش اصول صنعتی بر اساس طیف وسیعی از عوامل موثر و مجموعه ی گسترده ای از داده ها، پیچیده می باشد. مفهوم توسعه­ی پایدار در صنایع فولاد به موضوع های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مختلفی بستگی دارد. موسسه بین المللی آهن و فولاد (IISI) در سال 2003 میلادی شاخص­های پایداری صنایع تولید آهن و فولاد را برای ارزیابی عملکرد این صنایع معرفی نمود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صنایع تولید آهن و فولاد بر اساس شاخص­های موثر بر توسعه ی پایدار و سه گزینه­ی اضافه شده بر اساس شرایط موجود که در میزان تولید و رقابت شرکتها ضروری به نظر می­رسد، در بازه زمانی سال 1389 تا 1391، از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (FHDM) بهره گیری می­گردد زیرا در روش FHDM، علاوه بر ویژگی­های سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، از تعاریف کلامی به جای متغیرهای عددی بهره گیری می­کند لذا این پژوهش به ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و سه شاخص موثر دیگر با در نظر داشتن شرایط موجود در صنعت فولاد با بهره گیری از روش FHDM می­پردازد.

[1] Crisp

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 134

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان