پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پايان‌نامه برای دریافت کارشناسي ارشد

مهندسی صنایع – گرایش صنایع

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به مقصود تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته

استاد راهنما:

دکتر یاسر صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در بعضی از کاربردهای کنترل فرآیند آماری، عملکرد فرایند یا کیفیت محصول به وسیله ارتباط بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می گردد که محققان این ارتباط را پروفایل می نامند. طی سال های اخیر پایش پروفایل برای مشخصه های کیفی وصفی مانند برنولی، پواسون و چندجمله ای با بهره گیری از مدل های خطی تعمیم یافته مورد توجه محققین قرار گرفته می باشد. نمودارهای کنترل مرسوم برای پایش پروفایل علیرغم توانایی بالای خود در تشخیص وضعیت فرآیند نمی توانند زمان و علت واقعی شرایط خارج از کنترل را مشخص کنند. به علاوه، معمولا فاصله زمانی زیادی بین زمانی که فرآیند واقعا از کنترل خارج شده می باشد و زمانی که نمودار کنترل این وضعیت را با ارسال سیگنال اعلام می کند هست. برای حذف منابع اصلی انحراف با دلیل، تعیین زمان واقعی ایجاد انحراف در فرآیند که به آن نقطه تغییر گفته می گردد اهمیت به سزایی دارد. هدف ما در این پژوهش بهره گیری از آزمون نسبت درستنمایی بمنظور پایش و تخمین نقطه تغییر در پروفایل های پواسون و لجستیک در فاز2 کنترل فرایند آماری و مقایسه این روش با روش تخمین بیشترین درستنمایی مبتنی بر بکارگیری نمودار کنترل برای پایش ضرایب پروفایل می باشد. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی با دقت بالاتری نسبت به روش بیشترین درستنمایی قادر به شناسایی زمان تغییر می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات موضوع

1-1- مقدمه

کنترل فرآیند آماری به عنوان شاخه ای از کنترل کیفیت آماری، مجموعه ای از ابزار می باشد که برای کنترل و کاهش پراکندگی و در نتیجه بهبود کیفیت فرآیندها بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر هر روش آماری که برای کشف تغییرات فرآیند در طول زمان طراحی می گردد در حوزه تحت پوشش کنترل فرآیند آماری قرار می گیرد (وودال[1] و مونتگمری[2] ،1999). از ابزار اصلی کنترل فرآیند آماری که به مقصود بهبود کیفیت به کار گرفته می شوند می توان به هیستوگرام، برگه کنترل، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار پراکندگی، نمودار تمرکز نقص ها و نمودار کنترل تصریح نمود. از نظر مونتگومری (2005) در میان هفت ابزار فوق که غالباً ابزارهای هفتگانه عالی[3] نامیده می شوند، نمودار کنترل مهمترین و قدرتمندترین ابزار کنترل فرآیند آماری می باشد. نمودار کنترل جهت کنترل میزان تغییرات در یک یا چند مشخصه کیفی مورد بهره گیری واقع می گردد. در تحقیقات پیشین و به گونه کلی در اکثر کاربردهای مرسوم کنترل فرآیند آماری، فرض بر این بوده می باشد که کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند می تواند به وسیله ی توزیع یک یا چند مشخصه کیفی توصیف شده و به وسیله نمودارهای کنترل تک متغیره یا چند متغیره کنترل گردد. در دهه ی گذشته محققانی همچون کنگ[4] و آلباین[5] (2000) و وودال و همکاران (2004) حوزه ی جدیدی را در علم کنترل فرآیند آماری معرفی نموده و عنوان می کنند که در بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند به وسیله ارتباط بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل، بهتر توصیف می گردد. آنها این ارتباط را پروفایل می نامند. در بسیاری از کاربردها همچون کالیبراسیون این ارتباط به وسیله ی یک مدل رگرسیون خطی توصیف می گردد در حالی که در کاربردهای دیگر مانند اندازه گیری های مختلف از یک متغیر یکسان مثل ضخامت در مکان های مختلف یک قطعه، مدل های پیچیده تری همچون مدل های رگرسیون غیرخطی مورد نیاز می باشد. طی سال های اخیر پایش پروفایل برای مشخصه های کیفی وصفی مانند برنولی، پواسون و چندجمله ای با بهره گیری از مدل های خطی تعمیم یافته مورد توجه محققین قرار گرفته می باشد. پروفایل های خطی تعمیم یافته پروفایل هایی هستند که با بهره گیری از تابع تبدیل مشخص به پروفایل خطی تبدیل می شوند. روش های مختلفی برای مدل سازی و پایش این گونه از پروفایل ها توسعه داده شده می باشد. پژوهش در این حوزه از یک سو منطبق با جهت گیری علمی محققان در زمینه ی کنترل کیفیت آماری و از سوی دیگر کوشش برای پاسخ به نیاز واحدهای صنعتی یا خدماتی می باشد که به گونه ای نیاز به مدل سازی مشخصه های کیفی به صورت پروفایل های خطی تعمیم یافته دارند.

1-2 تعریف مساله

در بسیاری از شرایط کیفیت فرآیند یا محصول به کمک ارتباط ی بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل بهتر توصیف می گردد لذا در هر مرحله ی نمونه گیری مجموعه ای از داده ها گردآوری می گردد که می توان ارتباط ی آن ها را به کمک تابعی تحت عنوان پروفایل نشان داد. پروفایل ها بر اساس نوع ارتباط بین متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

مطالعه های صورت گرفته در ادبیات موضوع نشان می دهد که پایش پروفایل های خطی به علت سادگی محاسبات بخش قابل توجهی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه پایش پروفایل ها را به خود اختصاص داده می باشد. پروفایل های خطی تعمیم یافته پروفایل هایی هستند که با بهره گیری از تابع تبدیل مشخص به پروفایل خطی تبدیل می شوند. پروفایل های خطی تعمیم یافته گسسته شامل پروفایل های لجستیک (باینری) و پواسون می باشند. پایش این پروفایل ها به دلایلی زیرا کاربرد فراوان آن در صنعت و جدید بودن حوزه ی کاری به عنوان یک موضوع حایز اهمیت در زمینه پایش پروفایل ها مطرح می باشند. معمولا به مقصود پایش این گونه از پروفایل ها، نمودارهای کنترل چندمتغیره تکی مورد بهره گیری قرار می گیرد. از سوی دیگر، با در نظر داشتن این که زمان کشف تغییر توسط نمودارهای کنترل لزوما منطبق با زمان واقعی تغییر نیست بهره گیری از رویکردهای شناسایی نقطه ی تغییر که زمان واقعی تغییر را معلوم می کند، می تواند در کشف سریع تر و ساده تر انحرافات با دلیل موثر واقع گردد.

در این پایان نامه به مقصود پایش پروفایل های لجستیک و پواسون در فاز 2 پس از توسعه مدل نقطه تغییر بر اساس تابع درستنمایی، نموداری مبتنی بر آماره ی درستنمایی استاندارد شده ارائه شده می باشد. در این روش علاوه بر امکان تشخیص وضعیت خارج از کنترل، امکان برآورد نقطه تغییر نیز به صورت همزمان فراهم می گردد.

1-3 ضرورت انجام پژوهش و کاربردهای آن

در این پایان نامه مباحث مربوط به پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته گسسته مطالعه شده می باشد. این پایان نامه برای دانشجویان و محققانی که علاقه مند به پژوهش در زمینه کنترل فرآیند آماری به ویژه پایش پروفایل ها هستند، مرجع مناسبی می باشد. همچنین موسسات پژوهشی که در زمینه کنترل کیفیت آماری به مطالعه می پردازند نیز می توانند از آن بهره گیرند. از دیدگاه کاربردی، روش های ارائه شده در این پایان نامه می تواند در بخش های خدماتی و صنعتی که عملکرد فرآیند یا کیفیت محصول به وسیله یک ارتباط باینری یا پواسون بین متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل توصیف می گردد، بهره گیری گردد.

1-4 اهداف پژوهش

اهداف تحقیقاتی این پایان نامه در قالب موارد زیر مطرح می گردد:

1- توسعه روشی برای پایش پروفایل های پواسون و باینری با روش آزمون نسبت درستنمایی(LRT) در فاز 2

2- توسعه روشی برای تخمین نقطه تغییر در فاز 2

3- ارائه ارتباط بازگشتی برای کوتاه تر کردن زمان پایش پروفایل های اضافه شده در فاز 2

4- مقایسه عملکرد تخمین نقطه تغییر با رویکرد LRT و تخمین نقطه تغییر با رویکرد MLE

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5 مفروضات پژوهش

1- عملکرد فرایند یا کیفیت محصول به وسیله یک ارتباط رگرسیونی بین متغیر پاسخ با توزیع باینری یا پواسون و یک متغیر مستقل X توصیف می گردد. بعلاوه مقادیر متغیر پاسخ در طول زمان و همچنین به ازای سطوح مختلف متغیر X از یکدیگر مستقل هستند.

2- مقادیری که متغیر تصادفی X اختیار می کند مقادیر ثابت و معلوم هستند.

3- مطالعات پایش پروفایل ها در فاز2 نمودار کنترل صورت گرفته می باشد.

4- تغییر اعمال شده از طریق ضرایب پروفایل بر میانگین متغیر پاسخ و از نوع پله ای منفرد می باشد.

1-6 اظهار روش انجام پژوهش

روش انجام پژوهش مطابق روش متداول در انجام یک کار تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری بوده و بر اساس مراحل زیر صورت گرفته می باشد:

1- جمع آوری اطلاعات شامل جستجو در سایت های معتبر علمی، مطالعه ی مقالات و کتاب ها

2- مطالعه مقالات و مطالعات صورت گرفته در زمینه پایش پروفایل ها و کشف نقطه تغییر

3- یافتن شکاف تحقیقاتی

4- اظهار مسئله مبنی بر شناسایی نقطه تغییر در پروفایل های چندجمله ای تعمیم یافته گسسته

5- پیشنهاد روش مناسب در خصوص بکارگیری رویکرد آزمون نسبت درستنمایی برای حل مسئله مذکور

6- ارزیابی عملکرد روش و مقایسه آن با رویکرد مرسوم در شناسایی نقطه تغییر (برآورد بیشترین درستنمایی) با بهره گیری از شبیه سازی

1-7 نوآوری های پایان نامه

نوآوری این پایان نامه عبارت می باشد از توسعه نمودار کنترل LRT برای پایش پروفایل های پواسون و لجستیک در فاز 2 و تخمین نقطه تغییر با این رویکرد و مقایسه عملکرد این رویکرد با رویکرد مرسوم پایش ضرایب پروفایل با بهره گیری از نمودار کنترل هتلینگ و تخمین نقطه تغییر با روش MLE. نوآوری دیگر این پایان نامه ارائه ارتباط بازگشتی برای کوتاه تر کردن زمان پایش پروفایل های اضافه شده در فاز2 می باشد که زمان انجام محاسبات شبیه سازی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

1-8 ساختار پایان نامه

فصل اول، به تعریف مساله و موضوعات اصلی پژوهش پرداخته و مواردی مانند مفروضات پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و … در آن تبیین شده می باشد. فصل دوم پس از تصریح ای به بعضی مفاهیم بهره گیری شده در این پایان نامه به مرور ادبیات پایش پروفایل ها بالاخص روش های موجود در ادبیات موضوع برای پایش پروفایل های لجستیک و پواسون پرداخته می باشد. در فصل سوم پس از اظهار مساله ی اصلی پایان نامه، روش های پیشنهادی شامل پایش پروفایل های لجستیک و پواسون با رویکرد LRT در فاز 2 و ارائه ارتباط بازگشتی برای سریعتر انجام شدن محاسبات شبیه سازی و تخمین نقطه تغییر در فاز 2 کنترل فرآیند آماری مطالعه می گردد. در فصل چهارم پس از ارایه ی مثال عددی، به کمک شبیه سازی کامپیوتری و با به کارگیری روش های پیشنهادی در فصل سوم به حل آن پرداخته شده و عملکرد روش هایLRT و MLE در تخمین نقطه تغییر مورد مقایسه قرار می گیرند. فصل پنجم به ارایه ی جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آتی می پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

[1] Woodall

[2] Montgomery

[3] The Magnificent Seven

[4] Kang

[5] Albin

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان