شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتي اروميه

دانشکده مهندسی صنایع

گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته صنایع گرايش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی

عنوان:‌

مطالعه اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

استاد راهنما:

دكتر رحیم تقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال در آموزش های هنرستانی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز انجام گرفته می باشد. روش تحقيق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی می باشد. جامعه آماري شامل كليه هنرآموزان هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 می باشد که تعداد آنها از سوی مسئولین سازمان ذیربط 177 نفر(97 هنرآموز زن و80 هنرآموز مرد) می باشد. جهت تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران بهره گیری شده که 121 نفر از بین هنرآموزان شاغل در هنرستانهای مربوطه به روش تصادفی نسبتی پژوهش به اقدام آمده می باشد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که جهت تک تک متغیرهای پژوهش شاخصها و گویه هایی در مقیاس 5 گزینه ای طراحی و مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها از طریق روش ميداني با بهره گیری از نرم‌افزار آماري spssنسخة 21 انجام شده می باشد و جهت پاسخ به سوال‌های پژوهش از آزمون t تک نمونه‌ای بهره گیری شده می باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن می باشد که از دیدگاه هنرآموزان سرفصل‌های کتب درسی متناسب با اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌باشد، همچنین رشته‌های فنی با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی متناسب بوده و ویژگی‌های فردی هنرجوها در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد اما از لحاظ بهره‌مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از تجهیزات و امکانات پایینی برخوردار می باشد و از نظر هنرآموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای در حد پایینی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد شغل می‌نماید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در نظام جديد آموزش متوسطه در کنار شاخه‌هاي نظري براي تربيت نيروي انساني ماهر ونیمه ماهر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شاخه کاردانش و فني ‌و حرفه‌اي ايجاد گرديده می باشد[1]. انتظار مي‌رود که فراگيران با استعداد و توانمند و با علاقه فراوان به اين شاخه گرايش پيدا کنند تا بتوان از طريق آن به هدف راهبردي يعني ايجاد اشتغال از راه آموزش رسيد. واضح می باشد علاوه بر آثار مهمي که اين آموزش‌ها براي ايجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگي و تربيتي براي پرورش افراد متکي به خود و مستقل نيز به دنبال دارد.

يکي از راهبردهاي اساسي تغيير در نظام‌هاي آموزشي افزايش توانمندي شغلي دانش‌آموختگان، با در نظر داشتن نيازهاي جامعه، بازار کار و اشتغال می باشد که با کنترل خروجي‌هاي سازمان‌هاي آموزشي به سامان مي‌رسد. در دهه گذشته، توجه بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران به کيفيت آموزش نيروي کار با در نظر داشتن تقاضا و نياز بازار کار معطوف شده می باشد. اين امر به بهبود و افزايش مشارکت ميان بخش صنعت و آموزش و تسهيل انتقال از مدرسه به بازار کار، کمک شاياني کرده می باشد. آموزش فني‌ حرفه‌اي پلي می باشد ميان آموزش و بازار کار. تقويت ارتباط و مشارکت ميان بخش آموزش و دنياي کار، اين اطمينان را به بازار کار مي‌دهد که دستيابي به استاندارد عملکرد کارکنان، با افزايش آگاهي‌ها و مهارت‌هاي آنان در طول دوره‌هاي فني حرفه‌اي امکان‌پذير می باشد و يکي از مراحل بسيار موثر و حياتي مرحله انتقال از آموزش به اقدام می باشد که اغلب مورد غفلت قرار گرفته می باشد ]1[.

بهسازي و ارتقاي سطح توانمندي‌هاي بشر‌ها و نظام اجتماعي از سياست‌هاي اصلي و مأموريت‌هاي بايسته و شايسته يک نظام کارآمد و پويا محسوب مي‌گردد، همه بر اين باورند که بزرگترين سرمايه هر کشور افراد جامعه مي‌باشند و در واقع دانش‌آموزان هر جامعه مهم‌ترين عامل دستيابي به اهداف آن جامعه به شمار مي‌طریقه، در اين ميان تأثیر محيط آموزشي و مسئولان آموزشي در رأس آن مدير آموزشي غيرقابل انکار می باشد.

1-2- اظهار مسئله

آموزش های هنرستانی مانند آموزش هایی می باشد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و تغییر هرم شغلی از شکل مخروطی به شکل تخم مرغی از آن بهره گرفته می گردد. در رأس هرم اشتغال بخش های صنعتی و کشاورزی، سیاست گذاران و محققان با تحصیلات عالی قرار دارند که از نظر هدایت و توسعه بخش و تولید نظریه و دانش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درسطح میانی هرم مهندسان و مدیران رده های میانی می باشند که کارشناس هستند و حلقه رابط بین سطوح پایین و رأس هرم به شمار می طریقه. قسمت های پایین تر هرم که بیشترین مساحت هرم را در بر می گیرند، شامل تکنسین ها و کارگران ماهری می باشد که وظیفه اجرای برنامه های کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارند و به گونه مستقیم در یکی از زیربخش ها شاغل هستند. با در نظر داشتن رویکردها و بحث توسعه پایدار، این سطح بایستی از توانایی و دانش و مهارت کافی برای بکارگیری دستورات رده های بالاتر برخوردار باشند که این امر نیازمند آموزش هایی در سطوح میانی و پایینی می باشد ]2[.

مهمترین ویژگی های افراد آموزش دیده در دوره آموزش هنرستانی، بازار کار آنان و اشتغال در شغل و حرفه سازگار با تخصص نیروی کار می باشد. بدون شک اشتغال مناسب و صحیح همراه با توسعه مهارت های شغلی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار را به دنبال دارد و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد بهره گیری از نیروی متخصص در جایگاه شغلی مناسب یکی از علت های بسیار مهم موفقیت مراکز در اجرای برنامه های خدمات ملی کارآموزان می باشد ]3[.

ميزان موفقيت آموزش‌هاي فني حرفه‌اي به مقصود تربيت نيروهاي توانمند و ماهر، همواره در سطح جهان مورد بحث بوده می باشد. عده‌اي آن را از برخي جهات موفق و عده‌اي ديگر نسبتاً ناموفق به حساب آورده‌اند. براي مثال، بانک جهاني براساس پژوهشي که لي[2](1998)، انجام داده اعلام کرده می باشد که به دلايل گوناگون مانند مهارت نداشتن معلمان، ضعيف بودن برنامه، کافي نبودن برنامه‌هاي مشاوره و فقدان خدمات پشتيباني براي دانش‌آموزان، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي از موفقيت کافي برخوردار نيستند]4[. قاسمي پويا (1383) معتقد می باشد که اغلب گزارش‌هاي رسمي مسئولان کشور به موفقيت نسبي برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي تصریح دارند. در عين حال شواهدي هم مبني بر وجود ضعف‌ها و نارسايي‌هايي در برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي هست که ضرورت پژوهش را عیان مي‌سازد]5[. نويدي و برزگر (1382) در پژوهش خود در زمينه وضعيت اشتغال و مهارت دانش‌آموختگان رشته‌هاي کامپيوتر و الکترونيک شاخه کار و دانش به اين نتيجه رسيدند که آموزش‌ها و مهارت‌هاي آنان، براي بجای آوردن وظايف و کسب موفقيت شغلي کافي نيست]6[.

هر ساله تعداد زيادي از جوانان به مقصود اشتغال در حرفه های مختلف، داوطلب تحصيل در رشته های گوناگون در هنرستان ها می گردند. اما برخلاف سال‌هاي گذشته، ديگر داشتن مدرك تحصيلي تنها لازمه يافتن شغل مناسب محسوب نمي‌گردد؛ زيرا ماهيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به گونه كلي در حال تغيير می باشد، به طوری که دولت‌ها اکثراً به ضرورت توانمندسازي فارغ‌التحصيلان پي برده‌اند كه آموزش های رسمی مناسب از ابزارهاي مهم اين موضوع مي‌باشد ]7[.

هنرستان ها به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور، تأثیر مهمی در آموزش رسمی هنرجویان دارند. شاید مهمترین هدف این هنرستان ها تربیت افراد کارآمد و با دانش روز می باشد که موجب توسعه صنعت و کشاورزی و روش های جدید آن می گردد که می تواند حتی منجر به رونق بازار گردد. آموزش درست و صحیح به این افراد می تواند زمینه های رونق کشاورزی و صنعتی را فراهم آورد و می تواند موجب کارآفرینی در این بخش ها گردد ]8[.

ایجاد زمینه مساعد به مقصود جذب، پرورش، رشد، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش های صنعتی و کشاورزی با آموزش های رسمی جهت گسترش و افزایش سطح کیفی مهارت ها به نحوی که آنها با کسب مهارت و دانش روز توان و کارآئی لازم را متناسب با آموخته های خود به مقصود انجام کار در جاهای مختلف و انتقال آگاهی های کمی و کیفی خود را داشته باشند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی را نیز فراهم می کند ]7[. حال سوال این می باشد که آموزش های رسمی تا چه اندازه در نرخ اشتغال اثرگذار می باشد؟ فارغ التحصیلان تا چه حد به دانش و مهارتهایشان از طریق آموزش های رسمی اضافه می گردد که می توانند در اشتغال به کمک آنها بیاید؟ برای پاسخ به این سوالات و با در نظر داشتن اهمیت موضوع، هدف این مطالعه مطالعه اثربخشی آموزش های رسمی براشتغال در هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه3 تبریز می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهميت و ضرورت توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش به عنوان يکي از شاخه‌هاي توسعه و ابزارهاي تحقيق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور بر کسي پوشيده نيست. تأمين نيروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه ضرورتي امکان‌ناپذير می باشد که بدون در نظر داشتن آن سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و انساني به هدر خواهد رفت به همين دليل از عواملي که سالهاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده، فقدان يا کمبود نيروي متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي اجرايي برنامه‌ها به خصوص در بخش مياني آن بوده می باشد که البته وزارت آموزش و پرورش تربيت و تأمين آن را به گونه گسترده به عهده دارد.

از آنجا که آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، فعاليت‌هايي هستند که فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده مي‌کنند و يا کارايي و توانايي او را در انجام آنها افزايش مي‌دهند، لکن عدم وجود پل‌هاي ارتباطي بين مراکز آموزشي و مراکز صنعتي جامعه باعث مي‌گردد که مراکز آموزشي به تربيت نيروهايي بپردازد که چندان موردنياز بخش‌هاي توليدي جامعه نباشد. از سويي ديگر عدم سازماندهي و تقسيم کار درست، يعني عدم به کارگري صحيح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه‌هاي مختلف، اغلب باعث مي‌گردد که به رغم تربيت درست نيروها، جامعه نتواند از نيروهاي مختلف به خوبي بهره گیری کند. در مجموع مي‌توان گفت که ميان آموزش ديدگان مراکز آموزشي فني و حرفه‌اي و بازار و اشتغال، ارتباط هدفمندي وجود ندارد و نظام آموزشي فني و حرفه‌اي عملاً وظيفه نمي‌داند که اينده شغلي آموزش‌گيران خود را مورد ملاحظه قرار دهد ]9[.

امروزه در بسياري از کشورها، آموزش فني و ‌حرفه‌اي به گونه رسمي و غيررسمي، در افزايش توليدات جامعه موثر می باشد و در ميان افراد جامعه تأثیر انتقال مهارت‌ها را به عهده دارد و با گسترش مهارت‌هاي موجود و معرفي افراد جديد به بازار کار، سبب تسهيل و شتاب در طریقه رشد اقتصادي جامعه مي‌گردد. همچنين آموزش فني‌ و حرفه‌اي راهي براي ايجاد نيروي کار موثر و کارا و شاخصي براي موفقيت ملي کشور می باشد، زيرا کيفيت برنامه‌هاي آموزش فني‌ و حرفه‌اي به گونه مستقيم به افزايش توليدات، کيفيت و کارايي نيروي کار جامعه بستگي دارد ]10[.

بنابراين به نظر مي‌رسد دانش‌آموزانی که در مدارس فني و حرفه‌اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند و مباحث نظري و مهارت‌آموزي رابه صورت توأم در برنامه‌هاي درس خود دارند، در زمينه های مهارتی و تخصصی از دانش‌آموزان شاخه‌هاي نظري از سطح بالاتري برخوردار باشند. بر اين اساس پژوهش حاضر علاوه بر مطالعه آموزش های رسمی در مراکز فنی و حرفه ای، به مطالعه اشتغال فارغ التحصیلان نیز پرداخته می باشد. نتایج این پژوهش می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان هنرستان ها که صنعتگران و نیروی کار مجرب بازار کار می باشند فراهم آورد. امید می باشد مسئولان و دست اندرکاران نتایج این پژوهش را به صورت کاربردی مورد بهره گیری قرار دهند تا شاید قدم های موثری در جهت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها برداشته گردد.

-[1] -ماده 2 مصوبه جلسه شماره 666 شورای عالی آموزش وپرورش3/8/1380

[2] – Lee

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان