پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتي اروميه

دانشكده صنایع

گروه صنایع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته صنایع گرايش صنایع

عنوان:‌

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر بهره گیری از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با در نظر داشتن فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

استاد راهنما:

دكترسعید جعفرزاده

دکتر سهراب عبداله زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه…………………….. 0

1-1. مقدمه……………………. 1

1-2. تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق…………………….. 2

1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار……………………. 2

1-4. فرضیات پژوهش…………………….. 5

1-5. سوالات پژوهش…………………….. 6

1-6. اهداف پژوهش…………………….. 6

1-7. نوآوری پژوهش…………………….. 7

1-8. بهره گیری کنندگان پژوهش……………………. 8

1-9. ساختار پژوهش…………………….. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش…………………….. 9

2-1. مقدمه……………………. 32

2-2. مبانی نظری…………………….. 32

2-3. پیشینه تجربی…………………….. 39

2-3-1. مطالعات داخلی…………………….. 39

2-3-2. مطالعات خارجی…………………….. 45

2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل……………………. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………….. 55

3-1. مقدمه……………………. 56

3-2. نوع پژوهش…………………….. 56

3-3. جامعه آماری پژوهش……………………. 57

3-4. متغیرهای پژوهش…………………….. 57

3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………….. 58

3-5-1. هوش تجاری…………………….. 58

3-5-2. بلوغ سیستم های هوش تجاری…………………….. 59

3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات…………………….. 60

3-5-4. بهره گیری از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار…………. 62

3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی…………………….. 62

3-6. ابزار جمع آوری داده ها…………………… 67

3-6-1. روایی پرسشنامه……………………. 67

3-6-2. پایایی پرسشنامه……………………. 68

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………… 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………… 71

4-1. مقدمه……………………. 72

4-2. ویژگی های پاسخ گویان……………………. 72

4-2-1. جنسیت…………………….. 72

4-2-3. میزان تحصیلات…………………….. 73

4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره…………………… 74

4-3-1. بلوغ سیستم هوش تجاری…………………….. 74

4-3-2. کیفیت محتوای اطلاعات…………………….. 75

4-3-3. کیفیت دسترسی اطلاعات…………………….. 76

4-3-4. بهره گیری از اطلاعات در فرآیند کسب و کار……….. 76

4-3-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی……………………. 77

4-4. تجزیه و تحلیل های دو متغیره…………………… 78

4-4-1. مطالعه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات……….. 78

4-4-2. مطالعه ارتباط بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات…….. 79

4-4-3. مطالعه ارتباط کیفیت محتوای اطلاعات و بهره گیری از آن در فرآیند کسب و کار…….80

4-4-4. مطالعه ارتباط ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات و بهره گیری از آن در فرآیند کسب و کار ….81

4-5. تجزیه و تحلیل چند متغیره ……………………82

4-5-1. رگرسیون چندگانه مرحله اول……………………. 83

4-5-2. رگرسیون مرحله دوم…………………… 86

4-5-3. رگرسیون مرحله سوم…………………… 89

4-5-4. مطالعه تاثیر غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر متغیر وابسته……….. 93

4-5-5. رگرسیون مرحله چهارم…………………… 94

4-6. آزمون فرضیه ها…………………… 101

4-7. جمع بندی و نتیجه گیری…………………….. 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………….. 107

5-1. مقدمه……………………. 108

5-2. یافته های پژوهش……………………… 108

5-3. محدودیت های پژوهش…………………….. 112

5-4. پیشنهادات پژوهش…………………….. 113

5-4-1. پیشنهادات کاربردی…………………….. 113

5-4-2. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………….. 115

فهرست منابع……………………. 117

چکیده:

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها می باشد و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چیزي نيازمند اطلاعات می باشد. هوش تجاری فرايند مداومي می باشد که اطلاعات قابل بهره گیری اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد و سیستم هوش تجاری، دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین مقصود هدف از مطالعه حاضر مطالعه تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر بهره گیری از اطلاعات در فرآیند کسب و کار می باشد که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات تأثیر واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این پژوهش در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته می باشد که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده می باشد. داده های گردآوری شده با بهره گیری از spss 18 و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر بهره گیری از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. به علاوه، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر ارتباط بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر بهره گیری از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.

1-1- مقدمه

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها می باشد و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چیزي نيازمند اطلاعات می باشد. به طوری که گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به کسب و کار سازمان نقشی حیاتی در بقای سازمان دارد. هر قدر سازمان ها اطلاعات بیشتری را به دست آورند احتمال آنکه تصمیمات موثرتری گرفته و به موفقیت دست یابند، افزایش می یابد.

هوشمندی تجاری به عنوان یک ابزار استراتژیک و یکی از زمینه های رشد کسب و کار در دنیا به شمار می رود. آن همچنین مانند تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی می باشد.

هوش تجاری فرايند مداومي می باشد که اطلاعات قابل بهره گیری اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد. آن دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. هوش رقابتي به شرکت ها کمک مي کند تا تصميمات آگاهانه اي را پيرامونه همه امور خود مانند بازاريابي؛ تحقيق و توسعه؛ سرمايه گذاري و راهبردهاي کسب و کار اتخاذ کنند.

تمرکز هوش تجاری بر تصمیم گیری بوده و در حال حاضر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه کسب و کارهای کوچک نیز از آن بهره می برند. اکثر سازمان ها برای افزایش قابلیت تصمیم گیری مدیران خود به ایجاد سیستم هوش تجاری اقدام کرده و به دنبال بهره گیری از فواید تجاری آن در بحث تصمیم گیری هستند. آن ها طراحی می شوند تا تصمیم گیری درست را با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب، مکان مناسب و در شکل درست فراهم نمایند.

2-1- تعریف مسأله و اظهار اصلی پژوهش

دنياي امروز، دنياي تغييرات سريع می باشد و اين مسئله نياز به امكان پيش بيني به موقع مسائل كسب و كار را بيش از پيش برای ایجاد مزیت رقابتی آشكار مي سازد. پيش بيني در صورتي موثر مي باشد كه دانش كافي نسبت به وضعيت فعلي وجود داشته باشد تا با شناخت روندها و بررسي تغييرات قبلي بتوان براي آينده برنامه ريزي نمود. هوش تجاري در اين زمينه كمك قابل توجهي به سازمان ها برای تصمیم گیری درست مي كند. هوش تجاري با جمع آوري و يكپارچه سازي داده ها امكان دريافت گزارش هاي خاص و به موقعي را براي مديران فراهم مي سازد، تا از اين طريق مديران بتوانند تصميمات درست را در زمان مناسب اتخاذ نمايند[1]. ادبیات سیستم های اطلاعاتی(IS) از مدت ها بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوش تجاری (BIS) در تصمیم گیری، به ویژه زمانی که سازمان درمحیط کاملا رقابتی فعالیت می کند، تاکید دارد. مطالعه اثر سیستم های هوش تجاری (BIS) برای درک ما از ارزش و اثربخشی اعمال مدیریتی و سرمایه گذاری حیاتی می باشد. با این حال، در حالی که موفقیت های سیستم های اطلاعاتی(IS) به خوبی مطالعه شده می باشد اما درک ما از چگونگی ارتباط ابعاد سیستم های هوش تجاری (BIS)، و این که چگونه آنها سیستم های هوش تجاری (BIS) راتحت تاثیر قرار می دهند، محدود می باشد. به همین مقصود، ما به مطالعه ارتباط بین بلوغ سیستم هوش تجاری (BIS)، کیفیت اطلاعات و دسترسی، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و بهره گیری از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت سیستم های هوش تجاری (BIS) می پردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام کار

در تجارت رقابتي، پيچيده و به سرعت در حال تغيير اطلاعات محور، وجود بينش صحيح و بهنگام از فعاليت ها و شرايط تجارت براي كنترل ميزان سلامت و مطابقت با نرم هاي تجاري لازم است. مسلما اطلاعات براي داشتن اين بينش نقشي حساس بازي كرده و مي تواند به تنهايي مفيد واقع گردد، مشروط بر آنكه راهنمايي كننده، متمركز، بهنگام و به سادگي قابل دسترس بوده و هر دو جنبه كلان و خرد شركت را نشان دهد. به خاطر پيشرفت فناوري اطلاعات، تكنولوژي هاي هنر گونه نظير هوش تجاري(BI) توسعه داده شده اند تا براي ما تركيب فوق را آماده كنند[12]. بدیهی می باشد مهم ترین سوالات پژوهش ها در زمینه فن آوری اطلاعات (IT)/ سیستم اطلاعات (IS)، به گونه کلی شامل اندازه گیری ارزش کسب و کار خود[44]، موفقیت خود و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت می باشد[27]. در زمینه پشتیبانی از تصمیم، سیستم های هوش تجاری (BIS) به عنوان ارائه دهنده راه حل های یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی برای ذینفعان در سطوح مختلف سازمانی با اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری به وجود آمده می باشد. هوش تجاری (BI) به روش های مختلف کامپیوتری و فرآیندهای تبدیل داده به اطلاعات و پس از آن به دانش تصریح دارد[41]، که در نهایت به بهبود تصمیم گیری سازمانی کمک می کند[57]. هوش تجاری(BI) و سیستم هوش تجاری(BIS) به عنوان اطلاعات با کیفیت در ذخیره اطلاعات با طراحی مناسب، همراه با ابزار نرم افزاری کسب و کار پسند می باشد که ارائه دسترسی به موقع به دانش، تجزیه و تحلیل موثر و ارائه بصری از اطلاعات صحیح، مدیران را قادر به اعمال درست و یا تصمیمات درست می نماید. هوش تجاری(BI) به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار برای استدلال، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مسائل، تفکر انتزاعی، نوآوری و یادگیری برای افزایش دانش سازمانی، اطلاع رسانی برای پردازش های تصمیم گیری، توانمندسازی اقدامات موثر و کمک به ایجاد و دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد[48].

مؤسسات براي دو مقصود اصلي نياز به بهره گیری از هوش تجاری دارند. آغاز، براي انجام تجزيه و تحليل كه مي تواند به آنها در تصميم گيري بهتر كمك كند. تجزيه و تحليل به آنها كمك مي كند كه روندهاي کسب وکار را بشناسند و مراقبت ها را براي مشتريان و شكايات مهم فراهم آورند. دوم، كمك زيادي به پيش بيني آينده رفتار مشتري و تقاضاي بازار مي كند.

برخي از دلايل ديگر عبارتند از:

1- در رسيدن به اهداف اساسي سازمان مانند كاهش هزينه ها، بهبود بهره وري، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتريان، افزايش درآمدها و غيره، شركت ها را ياري از طريق تجزيه و تحليل داده­هاي ورودي و خروجي مي تواند به رسيدن BI مي دهد، به اين اهداف به مقدار كافي شركت ها را كمك كند.

2- اطلاعات استراتژيك را براي تصميم گيرندگان فراهم مي آورد. BI این امكان را به موسسات مي دهد كه از طريق تحليل اطلاعات از مقادير بزرگ اطلاعات به مقصود يافتن الگوهاي رفتاري مشتريان و رقبا بهره برداري كنند. اين مي تواند به مقدارکافی به یک سازمان كمك كند كه به گونه اي مناسب، برنامه ها و نقشه هايش را در جنبه هاي گوناگون تجاري مثل توليد، توزيع، قيمت گذاري و برنامه ريزي ظرفيت تغيير دهد. دسترسی آنلاین به چنين اطلاعاتي مي تواند به تصميم گيري كمك كند و تغييرات پويايي را فراهم كند كه به بهبود خط اصلي شركت ياري رساند[36].

3- شناسايي رفتار معاملات با بهره گیری از ابزار BI، تحليلي از مدل هاي معامله مي تواند بينشي مهم از رفتار مشتري به شركت بدهد. رفتار مشتري، الگوي پرداخت و معاملات مي توانند براي ارزيابي مشتريان مورد بهره گیری قرار گيرند. بانك ها به گونه وسيعي هوش تجاري را به مقصود تحريك پيشبرد ارگانيك استراتژيك خود از طريق به كارگيري دارايي اطلاعات براي بهينه كردن هزينه ها، تقويت سودآوري مشتري و توسعه محصول جديد به كار مي برند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان