پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم و فناوري واطلاعات

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي واجتماعي

عنوان:

طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول

استاد راهنما:

آقاي دکتر نيکبخش جواديان

اساتيد داور:

آقاي دكتر تاجدين

آقاي دكتر مهدوي اميري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

همواره فرايند تصميم گيري به خصوص در زماني که فرد تصميم گيرنده اطلاعات کافي در مورد موضوع مورد بحث ندارد با دو مس‍‍‍‍‍ئله اساسي مواجه می باشد. اول ارزيابي گزينه ها و سپس رتبه بندي بر اساس کارايي آنها. ارزيابي گزينه ها به شدت بستگي به افراد خبره و خبرگي آنها دارد که اين امر خود باعث افزايش عدم قطعيت در فرايند تصميم گيري مي گردد. در اين تحقيق ما با بهره گیری از منطق فازي به مقابله با اين مشکل پرداختيم. از اين رو معماري از يک سيستم فازي به مقصود انتخاب مناسب ترين محصول به نام “SPP” ارائه گرديد. اين معماري از دو واحد مختلف تشکيل شده می باشد. اولين واحد به مقصود ارزيابي گزينه هاي موجود بر پايه خبرگي خبرگان طراحي گردید و از آنجا که سيستم هاي خبره فازي کمک به تصميم (FEDSS) ابزار مناسبي براي ارزيابي حساس و دقيق به شمار مي ايد٬ ما اين سيستم را براي واحد اول انتخاب کرديم. در واحد دوم از روش شباهت به گزينه ايده ال فازي(FTOPSIS) بر پايه روش هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ براي رتبه بندي و انتخاب بهترين محصول در محيطي فازي بهره گیری گردید.در ادامه به مقصود تحليل رفتار معماري پيشنهاديمان در روبرو شدن با روش هاي ديگر تصميم گيري چند معياره ٬ از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) بهره گیری گردید و با انجام آزمايشات متعدد و ارزيابي خروجي هاي مختلف٬نتايج بسيار جالب و قابل تاملي بدست آمد که دال بر نزديکي نتايج حاصل از اين دوروش مي باشد. نمونه اوليه از اين سيستم به صورت آزمايشي راه اندازي و اجرا گردید و نتايج حاصله کاملا منطبق بر نظرات متخصصان و خبرگان امر بوده و نتايج قابل قبولي بدست آمد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

از آن وقت که بشر انديشيدن را آغاز نمود٬ همواره کلمات و عبارت هايي نظير خوب٬ بد٬ جوان٬ پير٬ بلند٬ کوتاه٬ گرم٬ سرد٬ زشت٬ زيبا و … را به زبان جاري ساخته که مرزهاي روشن مشخصي نداشته اند. براي مثال٬ در گزاره علي با هوش می باشد يا گل رز زيباست٬نمي توان مرز مشخصي براي با هوش بودن و زيبا بودن در نظر گرفت. در واقع مغز بشر با در نظر گرفتن فاکتور هاي مختلف و بر اساس تفکر استنتاجي٬ جمله ها را تعريف و ارزش گذاري مي کند٬ که مدل سازي آنها به زبان و فرمول رياضي اگر غير ممکن نباشد٬ کار بسيار پيچيده اي خواهد بود]21[. منطق فازي تکنيک جديدي می باشد که شيوه هايي را که براي طراحي و مدلسازي يک سيستم نيازمند رياضيات پيچيده و پيشرفته می باشد٬ با بهره گیری از مقادير زباني و دانش فرد خبره جايگزين مي سازد و تا حدود زيادي آن را تکميل مي کند[22]. در واقع٬ در منطق فازي مي توان نتايج دقيقي را با بهره گیری از مجموعه اي از معلومات نادقيق که با الفاظ و مقادير کلامي تعريف شده اند٬ استخراج نمود.

تصميم گيري،فرايند يافتن انتخاب بهترين موقعيت در بين گزينه هاي موجود می باشد. در روش تصميم گيري چند معياره ي کلاسيک (MCDM) داده هاي تصميم گيري و وزن معيارها دقيقا مشخص مي باشد. با در نظر داشتن وجود ابهام در داده هاي تصميم گيري،اعداد قطعي به مقصود بهره گیری در موقعيت هاي تصميم گيري در شرايط واقعي نامناسب به نظر مي رسند. از اين رو زیرا قضاوت هاي انساني قابليت الويت بندي دارند و اغلب داراي ابهام و عدم قطعيت هستند و نمي توان آن ها را به صورت واضح با مقادير عددي دقيق بيان نمود لذا کاربرد مفاهيم فازي در تصميم گيري،مناسب به نظر مي رسد. دربخش هاي بعديتعاريف مقدماتي در مورد تئوري فازي مطرح شده می باشد.

2-1- تعریف مسأله

تصميم،عبارت می باشد از نتيجه و پايان يک فرآيند. فرآيندي که داده ها واطلاعات موجود در مورد موضوعي را در جريان تجزيه و تحليل قرار مي دهد و از ترکيب مناسب آن ها به استراتژي هاي مورد نظر و بهترين راه حل مي رسد.معهذا پايان يک فرآيند مي تواند شروع فرآيند ديگري باشد به عبارت ديگر اخذ يک تصميم ممکن می باشد مقدمه اي باشد براي اخذ تصميم يا تصميم هاي ديگر.

اتخاذ تصميم توسط فرد يا مدير سازمان براي کسب يک هدف يا هدف هاي معيني صورت مي گيرد.هدف هاي يک سازمان عبارت می باشد از : سودآوري،بهره وري و ابتکار،توسعه و… پیش روی يک جامعه.از آنجا که تصميم گيري صحيح به عنوان مهم ترين وظيفه هر فرد يا مسئول يا مدير مطرح مي گردد،پس بايد تصميمات مناسب براي موضوعات پيچيده را با ساده کردن و هدايت مراحل تصميم گيري اتخاذ کنيم.

بيشتر افراد بر اين باورند که زندگي آن قدر پيچيده می باشد که براي حل مسائل آن بايد به شيوه هاي پيچيده تفکر روي آورد با اين وجودفکر کردن حتي به شيوه هاي ساده نيز مشکل می باشد.پس اگر بررسي چند ايده ي ساده در يک زمان، نيازمند کوشش زياد باشد چگونه مي توان مسائل پيچيده را درک نمود؟

آن چه ما به آن نيازمنديم شيوه براي فکر کردن نيست، زيرا حتي تفکر ساده،خود بسيار مشکل ساز می باشد و بايد چهارچوبي وجود داشته باشد که ما را قادر سازد تا در خصوص مسائل پيچيده به شيوه اي ساده بيانديشيم. ازاين رو می باشد که تکنيک هاي تصميم گيري فازي مطرح شده می باشد.

3-1- اهداف پژوهش

هدف از اجراي اين تحقيق ارائه سيستمي با نامSPP[1]براي کمک به تصميماتي می باشد که هم از ضررهاي خريدار جلوگيري کند و هم شرکت توليد کننده محصولات خود را به مشتريان به درستي معرفي کرده و زمينه ساز شرايط برد-برد [2]گردد. در اين معماري جديد که با بهره گیری ازمتد هايFTOPSIS[3]وFEDSS[4]از بين انبوه محصولات و امکانات مختلف در بازار بهترين و مناسب ترين محصول را از جهت معيارهاي مختلف با همکاري خبرگان به ما پيشنهاد مي‌کند. اين معماري به دليل بهره گیری از منطق فازي از عدم قطعيت و ابهام که در تعاملات انساني هست پشتيباني مي‌کند و باعث ايجاد نتايج روشن ومنطقي مي‌گردد که در محيط‌هاي پيچيده با تعداد زيادي از معيارها[5] و گزينه هاي[6] مختلف پاسخ‌هاي راضي کننده اي ارائه مي‌دهد.

4-1- ضرورت انجام پژوهش

امروزه خريد کالاي مورد نظر به دليل تنوع بسيار زياد و حجم بالاي محصولات گوناگون که روزبه روز رو به افزايش مي باشند تبديل به مشکلي براي اکثر خريداران شده می باشد. داشتن اطلاعات کافي و سپس تصميم گيري درست به ما کمک مي کند در اين بازار و محيط رقابتي عظيم و پيچيده که شرکت ها روزبه روز با مدل ها و محصولات گوناگون ورود پيدا مي کنند با بينش و ديدي درست خواسته ها و نياز خود را بشناسيم و اقدام به خريد کنيم. البته با وجود بسترهايي مثل شبکه اينترنت اينامر آسان تر شده می باشد اما به دليل عدم آگاهي لازم خريدار از محصول مورد نظز خود فرايند تصميم گيري را مشکل مي کند و در نتيجه ممکن می باشد باعث خريد محصول نامناسب و تحمل ضررهاي اقتصادي براي خريدار گردد و به اين ترتيب ريسک بالايي را به وجودمي آورد. با اتخاذ تصميم هاي منطقي مي توانيم از ضررهاي مربوط به اجناس ناکارامد که مرتفع کننده نيازهاي ما نيستند جلوگيري کنيم و از طرف ديگر کارخانه جات توليدي هم با فروش راحت تر محصولات خود رضايت مشتريان را براي خود به ارمغان مي آورند و نرخ بهره وري و توليد خود را افزايش مي دهند.

[1] Selecting Proper Product

[2] Win-win condition

[3] Fuzzy TOPSIS Method

[4] Fuzzy Expert Decision Support System

[5] Criteria

[6] Alternative

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان