پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

!–more–

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

عنوان پایان‌نامه:

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس رضا حسن‏زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش………………………. 2

1.مقدمه…………………….. 2

1-1.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین……………………… 3

1-1-1.  انواع شبکه‏ های زنجیره تأمین……………………… 4

1-1-2.  فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین……………………… 4

1-1-3.  زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا……………………. 6

1-1-4.طبقه‌بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین……………………… 8

1-1-5.برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای……………………… 10

1-2.اهداف پژوهش………………………. 11

1-3.ضرورت پژوهش………………………. 12

1-4.جمع‌بندی……………………… 13

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش………………………. 14

2.مقدمه…………………….. 15

2-1.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین…………. 16

2-2.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت………………………. 19

2-2-1.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین…………………….25

2-2-2.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین……………………… 27

2-2-3.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏ کنندگان در زنجیره‏ی تأمین……….. 28

2-2-4.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین……… 30

2-2-5.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏ کنندگان در زنجیره تأمین………. 31

2-3.مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین…………. 36

2-4.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین……………………… 37

2-4-1.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد……………………. 38

2-5.ادبیات حوزه پژوهش………………………. 39

2-5-1.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله…………………….. 39

2-5-2.جوایز و مدال‌ها……………………. 39

2-5-3.  استانداردها……………………. 40

2-5-4.  فعالیت اصلی شرکت………………………. 40

2-5-5.محصولات و برندهای شرکت………………………. 41

2-5-6.محصول موردمطالعه…………………….. 43

2-6.نتیجه‏ گیری……………………… 43

فصل سوم روش پژوهش………………………. 46

3.مقدمه…………………….. 47

3-1.هزینه‏ کیفیت (هزینه‏ کیفیت تولیدکننده) …………………….47

3-1-1.انواع هزینه ‏های کیفیت………………………. 47

3-2.هزینه‏ کیفیت تأمین‌کنندگان…………………….. 50

3-3.تکنیک نیل به مقصد…………………….. 52

3-4.روش حل: روش پارامتري ( وزين)……………………. 53

3-5.هزینه‏ کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان…………………….. 56

3-6.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله…………………….. 57

3-7.مینیمم سازی هزینه‏ کل……………………… 61

3-7-1.هزینه خرید مواد خام تأمین‏ کنندگان…………………….. 61

3-7-2.هزینه‏ حمل مواد خام/محصولات………………………. 61

3-7-3.هزینه تولید محصول…………………….. 62

3-7-4.هزینه‏ نگهداری موجودی……………………… 62

3-7-5.هزینه‏ کیفیت………………………. 63

3-8.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین……………………… 65

3-8-1.  کیفیت تأمین‏ کنندگان…………………….. 66

3-8-2.کیفیت مراکز توزیع…………………….. 66

3-8-3.  کیفیت محصولات تولیدی……………………… 67

3-9.محدودیت‌ها …………………….68

3-10.نتیجه‌گیری……………………… 72

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش………….. 73

4.مقدمه…………………….. 74

4-1.روش حل: روش پارامتري ( وزين)……………………. 74

4-2.نتایج محاسباتی……………………… 76

4-2-1.اطلاعات تأمین ‏کنندگان…………………….. 77

4-2-2.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع…………………….. 78

4-3.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر…………………….. 91

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-1.مطالعه اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه……… 91

4-3-2.سناریوی صفر…………………….. 91

4-3-3.سناریوی یک………………………. 92

4-3-4.سناریوی دو…………………….. 92

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها……………………. 94

5.مقدمه…………………….. 95

5-1.جمع‏ بندی و نوآوری……………………… 95

5-2.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی……………………… 96

5-3.توصیه‌های راهبردی……………………… 97

فهرست مراجع…………………….. 99

پیوست‏ها:……………………. 104

کد GAMS:…………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده انگلیسی: …………………….116

چکیده:

ارائه‏ یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره‏ های تأمین مدنظر می باشد که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم گردد. در این پایان‏ نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ هزینه و کیفیت، کوشش می گردد تا زنجیره‏ تأمینی تهیه گردد با اندکی بومی ‏سازی در زنجیره ‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین مقصود، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع ‏کننده و مشتری فرموله شده می باشد. زنجیره شامل هزینه ‏های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏ کنندگان در نظر گرفته‌شده می باشد. مدل دوهدفه‏ پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده می باشد. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان ‏نامه، شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می گردد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1- مقدمه

در دهه‏ی 1970 شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با بهره گیری از آن بتوانند هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. بعضی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام[1]، سیستم کانبان[2]، تولید ناب[3]، مدیریت کیفیت جامع[4] و غیره. شرکت‏ها توانستند با بهره گیری از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند اما شرکت‏های رقیب هم با بهره گیری از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ها و ماندن در بازار رقابتی بایستی سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا نمود. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن هست، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[5] می باشد [1].

زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[6] (اعضای زنجیره) می باشد که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری تأثیر دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه‏ها ارسال می شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.

فعالیت‏های زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع می گردد و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه‏های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می گردد و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سود‏دهی آن می باشد [1].

مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‏ای می باشد از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه‏های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان می باشد.

از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه‏های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می گردد:

نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه‏ها می گردد و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری اعمال می کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می‌نماید. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره‌ی تأمین، ضروری می باشد که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن‌ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.

دوم اینکه مقصود از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم می باشد. با به‌کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه‏های حمل‏ونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره می باشد، کاهش می‏یابد؛ پس هدف از طراحی یک زنجیره‌ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه‏ها در کل سیستم می باشد اما تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل‏و‏نقل، موجودی‏ها و غیره کاهش می‏یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از رویکرد دستگاهی کوشش دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان بایستی در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‏تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده باشد [1].

در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده قرارگرفته‌اند پرداخته می گردد و طبقه‏بندی‏های موجود در این حوزه موردبحث و مطالعه قرار می‏گیرد.

1-1- تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین

در این بخش کلیه‌ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‏ی تأمین اعم از انواع شبکه ‏های زنجیره تأمین، فازهای تصمیم‏گیری در زنجیره‏، زنجیره‏ های پاسخ‏گو و کارا، انواع هزینه‏ های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه‏ ریزی (تک دوره‌ای و چند دوره‌ای) در زنجیره تأمین که در این پایان ‏نامه مورداستفاده واقع‌شده‌اند، موردبررسی قرار می‏گیرند.

1-1-1- انواع شبکه های زنجیره تأمین

هر زنجیره تأمینی از یک شبکه‌ی مشخصی تبعیت می کند که کلیه برنامه ‏ریزی‏ های زنجیره نیز بایستی مطابق با نوع شبکه صورت گیرد. به‌طورکلی چهار نوع مختلف از شبکه در زنجیره‌های تأمین هست که در ذیل موردبحث قرارگرفته می باشد [1].

الف) شبکه‏ سری: شبکه ‏های سری، ساده‏ترین حالتی که چند سطح هست را اظهار می‏کنند که در هر سطح از زنجیره یک شرکت هست و این شرکت‌ها به‌صورت سری باهم در ارتباط‌اند.

ب) شبکه واگرا: اعدادی از محققان، سیستم‌های پیشرفته‏تری از سیستم‏های سری را مطالعه کرده‏اند. در این حالت، هر شرکت، محصول خود را به چندین شرکت عرضه می‏کند. به‌عنوان‌مثال، یک انبار مرکزی، موجودی چند توزیع‌کننده‌ی منطقه‌ای را تأمین می‏نماید.

ج) شبکه‏ همگرا: این حالت غالباً، مونتاژ قطعات برای تولید محصول نهایی می باشد. به‌ عنوان‌ مثال، چند تأمین‌کننده با این کارخانه در ارتباط‌اند.

د) شبکه‏ مختلط: این شرکت‌ها حالت عمومی زنجیره تأمین می‏باشند و ترکیبی از شبکه ‏های فوق هستند که در هر سطح از زنجیره، چندین شرکت هست. مجموعه شرکت‏هایی که از شروع تا انتهای زنجیره باهم در ارتباط‌اند دامنه زنجیره تأمین را تشکیل می‏دهند. دامنه در شبکه زنجیره تأمین مختلط، از شرکت مواد اولیه تا شرکت خرده‌فروش هست. شرکت‏های مشابه در زنجیره تأمین را یک سطح از زنجیره تأمین می‏نامند. به‌عنوان‌مثال، مقصود از زنجیره‏ تأمین دوسطحی زنجیره تأمینی می باشد که دامنه آن محدود به دو نوع شرکت می گردد.

در این پایان‏نامه از شبکه‏های مختلط برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث بهره گیری‌شده می باشد.

1-1-2- فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین

مدیریت موفق زنجیره‏ تأمین، نیازمند تصمیمات مرتبط با جریان اطلاعات، محصول و منابع مالی می باشد. همه‌ی این تصمیمات در سه مقوله یا فاز، بسته به فراوانی هر تصمیم و افق زمانی که یک تصمیم اثرگذار خواهد بود، تقسیم‏بندی می‏شوند. [1]

الف) فاز راهبردی[7]: شرکت‏ها در طول این فاز در مورد نحوه‏ی ساختاردهی زنجیره تصمیم می‏گیرند؛ یعنی اینکه چه فرایندهایی و با چه ترکیبی در هر مرحله انجام شوند. تصمیمات این فاز به تصمیمات استراتژیک زنجیره نیز معروف هستند. این تصمیمات شامل موارد زیر می‏شوند (ملو[8] و همکاران 2009). [8]

 • مکان و ظرفیت تسهیلات تولیدی و انبارداری
 • محصولاتی که بایستی در مکان‏های مختلف تولید یا ذخیره شوند
 • روش‏های حمل‏و‏نقل موردنیاز در سکوهای ارسال مختلف
 • نوع سیستم اطلاعاتی موردنیاز

شرکت بایستی مطمئن گردد که اعضای زنجیره، طرفداری‌کننده‌ی اهداف راهبردی آن در طول این فاز هستند.

ب) فاز برنامه‏ریزی[9]: در این فاز شرکت‏ها مجموعه‌ای از سیاست‏های عملیاتی را تعریف می‏کنند که عملیات کوتاه‏مدت آن‌ها را پوشش می‏دهند. در این فاز، فرض بر این می باشد که تصمیمات راهبردی تغییر نمی‏کنند. شرکت‌ها فاز برنامه‏ریزی را با پیش‏بینی تقاضای بازارهای مختلف در سال آتی شروع می‏کنند. برنامه‏ریزی موارد زیر می باشد (ملو و همکاران،2009): [5]

 • چه بازارهایی از چه تسهیلاتی تأمین شوند
 • اندازه انباشته‏های موجودی چقدر باشد
 • پیمانکاری ساخت
 • سیاست‏های سفارش و موجودی موردنیاز
 • سیاست‏های مصوب موردنیاز برای تسهیلات پشتیبان در هنگام مواجه‌شدن با کمبود موجودی
 • نحوه و زمان‌بندی ترویج‌های بازاریابی

برنامه‏ریزی، پارامترهایی را مشخص می کند که طی آن‌یک زنجیره برای یک دوره‏ی زمانی معین کار می‏کند. در فاز برنامه‏ریزی، شرکت‏ها بایستی عدم قطعیت در تقاضا، نرخ‏های ارز و رقابت در یک دوره‏ی زمانی مربوطه را در تصمیماتشان لحاظ کنند.

ب) فاز عملیاتی[10]: افق زمانی، معادل روزانه یا هفتگی بوده و شرکت‏ها در این فاز، تصمیمتی در مورد سفارش‌ها خاص مشتریان می‏گیرند. در سطح عملیاتی، ترکیب زنجیره ثابت بوده، سیاست‏های برنامه‏ریزی نیز از قبل تعریف‌شده هستند. هدف اصلی زنجیره در این فاز، رسیدن به سیاست‏های عملیاتی به بهترین شکل ممکن می باشد. شرکت‏ها در طول این فاز، سفارش‌ها خاص را به موجودی‏ها یا تولید اختصاص داده، تاریخی را برای برآورده سازی سفارش تعیین می‏کنند، فهرست اقلام استخراجی از انبار را تهیه می‏کنند، روش ارسال یک سفارش را مشخص کرده و زمان‌بندی تحویل کامیون‏ها را تعیین و سفارش‌ها لازمه‏ی از سطح بالاتر را صادر می‏کنند. ازآنجایی‌که تصمیمات عملیاتی، کوتاه‏مدت هستند، معمولاً عدم قطعیت کمتری در مورد اطلاعات تقاضا برای آن‌ها هست. هدف عمده‏ی این فاز عملیاتی، بهره‏گیری از کاهش عدم قطعیت و بهینه‏سازی عملکرد با در نظر داشتن محدودیت‏های اعمال‌شده از طریق سیاست‏های برنامه‏ریزی می باشد.

در این پایان‏نامه ترکیبی از فازهای راهبردی و برنامه‏ریزی برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث، در نظر گرفته‌شده می باشد. [5]

[1] Just In Time                                   

[2] KANBAN

[3] Lean Production

[4] Total Quality Management (TQM)

[5] Supply Chain Management (SCM)

[6] Stage

[7] Strategy

[8] Melo

[9] Planning

[10]Operational

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 • 1