دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مديريت و حسابداري
گروه آموزشي مديريت
پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
عنوان:
تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملکرد موسسات بانکي با تاکيد بر پويايي هاي رقابتي
(مورد مطالعه: شعب بانک هاي دولتي استان مازندران )
استاد راهنما:
دکتر کامبيز شاهرودي.
استاد مشاور:
دکتر عليرضا امير تيموري
نگارش:
سينا شايسته راستين
نيمسال تحصيلي
93-92 اول

Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Management and
Department of Management

Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.A.)degree

Title:
.The Impact of Marketing Capabilities on Banks Performance With Emphasis on Dynamics Competitive (Study: The Chiefs of The Branches of Mazanderan Province Governmental Banks)

Supervisor:
Dr. K. Shahroodi

Advisor:
Dr. A. Amir teymori

Author:
Sina Shayesteh Rastin

Date:
Month, Year
(10, 1392)

با تقدير و تشکر از استاد محترم
جناب آقاي دکتر کامبيز شاهرودي استاد راهنماي پايان نامه
جناب آقاي دکتر عليرضا اميرتيموري استاد مشاور پايان نامه
جناب آقاي دکتر مهدي فدايي استاد داور پايان نامه

تقديم به پدر و مادر مهربانم
که وجودشان برايم همه عشق بود و وجودم برايشان همه رنج.
توانشان رفت تا به توانايي رسم و مويشان سپيدي گرفت تا روي سپيد بمانم.
آنانکه فروغ نگاهشان و گرمي کلامشان و روشني رويشان سرمايه جاودان زندگي من بوده است.
و در برابر ناملايمات، همچون دو کوه بلند و استوار، پشتيبان و نويد بخشم بوده اند.
در برابر وجود گراميتان، زانوي ادب بر زمين مي نهم و با دلي مالامال از عشق و محبت بر دستانتان بوسه مي زنم.

چکيده پژوهش
صنعت بانکداري، از جمله صنايع مهم و مطرح دنياست، امروزه بانك ها دركشورهاي پيشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه اي، متخصص در افزايش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود عمل مي كنند. در بانکداري نوين مولفه هاي متعددي وجود دارند که بر روند تجهيز منابع پولي بانک ها و موسسات مالي تاثير ميگذارند.شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين مولفه ها با موفقيت بانک ها در تجهيز منابع پولي،مقوله اي مهم مي باشد، اين امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها برقرار شود. . موفقيت يا عدم موفقيت بانك را به دور از عملکرد مديران نمي توان تصور نمود . بانکي ميتواند موفق باشد كه از مديران شايسته، ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسيل موجود خود در راستاي پيروزي مجموعه بهره مند شود. عواملي كه منجر به توفيق بانك مي شوند، استفاده از فن آوري اطلاعات، بازاريابي، مشتري مداري به معناي واقعي آن و پرهيز از يدك كشيدن اين شعارهاست. بانك ها با بهره مندي از مديران شايسته و منابع انساني تحصيل كرده، مي توانند ارتباط دايمي با مشتريان و بازار داشته باشند و با ايجاد تغييرات و تحولات، جامعه را زير ذره بين قرار دهند.
کلمات کليدي: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدايي، مشتري مداري، رقيب محوري، گرايش به نوآوري و قابليت هاي بازاريابي.

عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل اول: کليات پژوهش………………………………………………………………………….1
1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2
1-2.بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………3
1-3.اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………….5
1-4.ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………………….6
1-5.فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………6
1-6.پيشينه ي تحقيق………………………………………………………………………………………………8.
1-7.تعريف متغيرها…………………………………………………………………………… ……………….12
1-8.قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………..14
1-9.روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………14
1-10.روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………….14
1-11.جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………14
1-12.روش تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………14
فصل دوم:مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه ي تحقيق……………………………………….15
2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..16
2-2.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..17
2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18
2-2-2.ضرورت ارزيابي عملکرد…………………………………………………………………………………19
2-2-3.مدل هاي مختلف ارزيابي عملکرد…………………………………………………………………….21
………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)
2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادي(1980)………………………………………………………………22
2-2-3-3.مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت……………………………………………………………………22
2-2-3-4.ماتريس عملکرد…………………………………………………………………………………………22
2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23
2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گيري عملکرد(1990)…………………………………………………………..24
2-2-3-7.مدل نتايج و تعيين کننده ها(1991)……………………………………………………………….24
2-2-3-8.کارت امتيازدهي متوازن(1992)……………………………………………………………………25
2-2-3-9.فرايند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25
2-2-3-10.مدل تعالي سازمان(1998)…………………………………………………………………………26
2-2-3-11.تحليل ذي نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27
2-2-3-12.چارچوب يکپارچه اندازه گيري عملکرد(2000)………………………………………….28
2-2-3-13. DEA مدل تحليل پوششي داده ها ………………………………………………………….28
2-3.مفهوم قابليت هاي بازاريابي………………………………………………………………………………..29
2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31
2-3-1-1.بازاريابي در شرايط متلاطم…………………………………………………………………………..31
2-3-1-2.واکنش نادرست مدير در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34
2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35
2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداري………………………………………………………………….36
2-3-3.مفهوم تمرکززدايي………………………………………………………………………………………….38
2-3-3-1.انواع تمرکززدايي……………………………………………………………………………………….38
2-3-3-2.علت تمرکززدايي……………………………………………………………………………………….39
2-3-3-3.تمرکززدايي در صنعت بانکداري………………………………………………………………….39
2-3-4.مشتري مداري……………………………………………………………………………………………….39
2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتري مداري……………………………………………………….40
2-3-4-2.مشتري مداري در موسسات مالي و بانک ها……………………………………………………..42
2-3-4-3.تعاريف مشتري مداري…………………………………………………………………………………..43
2-3-5.رقيب محوري……………………………………………………………………………………………………44
2-3-5-1.تعاريف رقيب محوري……………………………………………………………………………………45
2-3-6.گرايش به نوآوري………………………………………………………………………………………………46
2-3-6-1.تعاريف گرايش به نوآوري………………………………………………………………………………47
2-4.مفهوم پويايي هاي رقابتي……………………………………………………………………………………….47
2-4-1.اهميت پويايي رقابتي در صنعت بانکداري…………………………………………………………….48
2-5.نقش قابليت هاي بازاريابي در عملکرد موسسه……………………………………………………………49
2-6.مروري بر تحقيقات و نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق………………………………….52
فصل سوم:روش اجراي تحقيق/ مواد و روش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید