مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 10

سلامت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سلامت¬بخش؛ ج) سلامت اجتماعی به مثابه جامعه سالم (سمیعی و همکاران،1389). سازمان جهانی بهداشت، در تقسیم¬بندی بیماری¬ها در 10 – ICD، «بعد روحی» را اضافه کرده است. به عبارت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 9

خود، خلق و طبیعت و اعتدال در این ارتباط می-باشد. اما در یافتن معادلی مناسب برای اصطلاح روان در قرآن، چند اصطلاح مهم قرآن استخراج و مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفته است. اصطلاح¬های روح، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 7

متشکل از هشت عامل است.1. خواندن ذهن افراد و شناخت افراد با استفاده از علائم بدنی و ارتباط کلامی و غیر کلامی 2. مهارت شنیداری فعال3. اجتماعی بودن 4.تاثیر گذاشتن بر دیگران 5.فعال بودن در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 8

و سازوکارهای موجود در آنها می شوند (دادگه،1980؛فرام،1982). به عبارت دیگر طرحواره ها پایه های شناختی خودکفایی هستندکه به جستجوی اطلاعات همسوبا طرحواره پرداخته ،اطلاعات ناهماهنگ را کنار زده و به رویداد های خنثی معنی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 4

خود را اینطور قرار می‌دهم؛ این‌ حقیقت‌ برتر كه‌ ما در تجربیات‌ دینی‌ با آن‌ ارتباط‌ پیدا می‌كنیم، بیرون‌ از حدود وجود فردی‌ ما هرچه‌ می‌خواهد باشد، درون‌ حدود وجود ما، دنباله¬ی‌ ضمیر ناهشیار ما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 5

هر کس برای فهم آنها تشکیل می¬دهد. طبق تعریف دیگری، دین ایدئولوژی است که تکیه¬اش بر سرشت روحانی انسان یعنی بر شناساندن انسان است، بر آگاه کردن انسان به این سرشت و پرورش دادن این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 2

شکل دهی به هویت اجتماعی یک جامعه عبارتند از: باورها ( جهان¬بینی)، ارزش¬ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی (نظام ترجیحات رفتاری). تمایزات و تفاوت¬های جوامع مختلف نیز به همین سه مؤلفه عمده بازگشت می¬کند. غفلت از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت 3

آنچه عمیقاً احساس می¬کرد یا آنچه بر اراده¬ی او تاثیر می¬گذاشت، او را به اطاعت می¬خواند یا به عذاب تهدید می¬کرد، یا وعده¬ پاداش می¬داد یا به اجتماع خود پایبند می¬کرد (اسمیت، 1963؛ به نقل Read more…

By 92, ago