پایان نامه با موضوع سن ازدواج، عقد ازدواج، عوامل موثر

به آن احتياج دارد و تمام اديان آسماني برآن صحه نهاده ومخصوصاً دين اسلام آن را بسيار مبارك و ارزشمند تلقي كرده است.66 گفتار چهارم: تعريف ازدواج تحميلي ازدواج اجباري، پيوند زناشويي رسمي است كه در اين پيوند، رضايت و اراده زوجين يا يكي از آن ناديده انگاشته مي شود ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، قاعده اتلاف، شخص ثالث

شود كه يك رويه واحد قضايي حاصل نشود. ويژه آن كه گاهي ارتكاب يك اقدام زيان بار، چنان خسارت جبران ناپ ذيري به بار مي آورد كه كمتر انسان متعارف آن را پيش بيني مي كند چنان كه ممكن است يك سهل انگاري ساده در برق كشي كارخانه رسيندگي، موجب ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع مباشر، اجتماع سبب، اجتماع اسباب

مي شود. به عبارت ديگر رابطه سببيت رابطه بين دو امر است كه از وجود يكي وجود ديگري و از عدمش عدم ديگر حاصل مي شود. در مسئوليت مدني براي احراز مسئوليت بايد ثابت شود بين اقدام زيان بار و ضرر، رابطه سببيت وجود دارد، به نحوي كه اگر آن ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، ترك فعل

مجازات ناشي از جرم است يا جبران خسارت از باب مسئوليت مدني. گفتار دوم: شرايط ضرر قابل جبران براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد واجد شرايطي باشد تا زيان ديده بتواند خوانده را مكلف به جبران خسارت نمايد. در كم و كيف اين شرايط اتفاق نظر كلي بين حقوق ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، مباشر، قانون مجازات

گردد ولي در تسبيت، عمل مسبب مع الواسطه سبب مي شود كه مال غير از بين برود؛ مثال شايع براي تفهيم تفاوت اين دو مفهوم اين است كه اگر شخصي مستقيماً مال ديگري را آتش بزند مرتكب اتلاف گرديده ولي اگر در مسير عبور و مرور عامه چاهي حفر كند ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر، نامتعارف

ر عمل نيز اين نظريه نسبت به مسئوليت موسسات بزرگ اقتصادي بازدهي مطلوب و موثري داشته است. چه اين كه موسسات عظيم و قدرتمند، سود سرشاري از فعاليت هاي خويش مي برند و علاوه بر اين، شركت هاي بيمه نيز به ياري آن ها تافته اند. به خصوص اين كه ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، اقتصاد بازار، قانون مجازات

قراردادي تقصير متعهد مفروض است و متعهد له فقط بايد تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از اين تخلف را ثابت نمايد.14 شرايط تحقق مسئوليت قراردادي به ترتيب عبارت است از: 1- وجود يك قرارداد با تمام شرايط صحت آن 2- خودداري يا تخلف از انجام تعهد 3- لزوم ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جبران خسارت، ترك فعل، حقوق فرانسه

زدواج تحميلي پرداخته شده كه چه پيامدهاي را گريبان گير خانواده ودر نهايت جامعه ميكندو چگونه ميتوان اين معضل اجتماعي را حل نمود..ازنظرعلمي نيزنتايج حاصله ازاين کارتحقيقي براي مجامع علمي ودانشگاهي مي تواند مفيدفايده باشذ ب-روش انجام تحقيق: روش انجام اين اين تحقيق از طريق گرداوري اطلاعات به شيوه كتابخانه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان عوامل موثر

قشر شامل عياران و جوانمردان بود. در بلوچستان گروه هاي زيادي به چنين کارهايي مي پرداختند که حتي دست به دزدي و غارت مي زدند . آنها عمل خود را اينگونه توجيه مي نمودند که براي بدست آوردن آرمان هاي خود در نهايت سعادت و راحتي مردم مي باشد بايد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان فلسفه و منطق، کار و کوشش، دامداران

قومي و قبيله اي نيز متوجه همين قشر بود. در بلوچستان رسم بر اين بود که اکثر کساني که در اين قشر بودند ، خود را فدايي يا متعلق به يک شخصيت بزرگ و با نفوذ در منطقه مي دانستند. مثلا اگر يکي از اين فرد که متعلق به خان ادامه مطلب…